T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-125[14-2012/20-205]-18

13/03/2013

Konu

:

İş ortaklığının bitimindeki kurumlar vergisi beyannamesinin ne zaman verileceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, iş ortaklığı faaliyetinizin 10/4/2012 tarihinde sonlandığı belirtilerek, iş ortaklığı kazancınıza ait kurumlar vergisi beyannamesinin ne zaman verileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre; iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefi olup bu Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında; aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklığı olarak tanımlanmıştır.

            Aynı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “2.5.2” bölümünde, kurulacak iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için taşıması gereken unsurlar belirtilmiş olup, bu unsurları taşımak kaydıyla iş ortaklıklarının her türlü iş için kurulabileceği belirtilmiştir.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “2.5.2. Unsurları” başlıklı bölümünde,

            “Belli bir iş için kurulacak olan iş ortaklığında işin bitim tarihi, taahhüt sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tayin olunacaktır. Ancak, işin bitimi iş ortaklığının da sona erdiğini göstermez. Bu iş dolayısıyla mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının da yerine getirilmesi (Örneğin, tahakkuk eden vergilerin tamamının ödenmesi) gerekir. Vergisel ödevlerin tamamının ikmal edilmesinden sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.

            Öte yandan, iş ortaklıklarının tasfiyesi, Borçlar Kanunundaki adi ortaklıkların dağılmasına ilişkin hükümlere göre yapılacaktır. “

            açıklamalarına yer verilmiştir.

           Bu hüküm ve açıklamalara göre, faaliyeti 10/4/2012 tarihinde sona eren iş ortaklığınızın 2012 yılı içinde elde ettiği kazançların 01-25 Nisan 2013 döneminde verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi, iş ortaklığınızın vergisel ödevlerinin tamamının ikmal edildiği tarihe kadar mükellefiyetle ilgili tüm ödevlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İş Ortaklığının Bitimindeki Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Ne Zaman Verileceği Hk.

13.03.2013

50426076-125[14-2012/20-205]-18

Son Yorumlananlar

Top
Menu