T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

68509125-125.01-[KV/2014/01]–5

04/05/2015

Konu

:

İştirak hisseleri satışından doğan kazançların KVK’na   göre istisnaya konu edilip edilmeyeceği

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, sermayesinin % 49,99’u …’a ait olan şirketinizin 2006 ve 2008 yıllarında borsadan … grubu iştiraki olan … A.Ş. hisselerini satın aldığını, alınan hisselerin küçük bir kısmının 2006 yılı içinde satıldığını, daha sonraki yıllarda bedelsiz ve yedeklerden yapılan sermaye artırımları sonrasında miktarı 3.052.355,76 adete ulaşan hisselerin, şirketinizin borçlarını ödemek ve diğer cari giderlerine kaynak temin etmek amacıyla 14, 15 ve 16 Mayıs 2014 tarihlerinde borsada sattığını, bu satış işleminden 5.745.691,11 TL kazanç elde ettiğini, Mayıs 2014 ‘teki bu satış dışında, bu tarihten geriye doğru 2 yıllık süre zarfında başkaca bir hisse senedi alım-satım işleminin bulunmadığı, şirketinizin esas sözleşmesinde faaliyet konusunun menkul kıymet alım-satımı olmadığı gibi, fiilen de menkul kıymet ticareti ile iştigal etmediği, bu hisselerin 2006 ve 2014/Mayıs dönemleri dışında herhangi bir satışa konu edilmediği, yaklaşık 6 ila 8 yıl sonra hisseleri kâr payı elde etme amaçlı uzun vadeli olarak aktifinde bulundurduğu, iştirak amaçlı olarak satın alınan ve yaklaşık 6 ila 8 yıl boyunca elde tutulan bu hisse senetlerinin 2014 yılında satılmasından elde edilen kazançlara 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Defterdarlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

             Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmının anılan bentte sayılan şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna olduğu, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

              Konuya ilişkin açıklamalar 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6” bölümünde yapılmış olup, söz konusu Tebliğin “5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması” başlıklı bölümünde ise;

             “Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

              İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

               Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

              …”

              açıklamalarına yer verilmiştir.            

             Özelge talep formunuz ekinde yer alan şirketinizin esas sözleşmesinin incelenmesinden; şirketinizin asıl faaliyet konuları arasında menkul kıymet alım-satımı faaliyetinin yer almadığı anlaşılmıştır.

            Buna göre, faaliyet konuları arasında menkul kıymet alım-satımı bulunmayan şirketiniz tarafından, 2006 ve 2008 yıllarında borsadan satın alınan … A.Ş. hisselerinin, 14, 15 ve 16 Mayıs 2014 tarihlerinde borsada satışından elde edilen kazancın, satışı yapılan hisselerin en az iki tam yıl süreyle şirketiniz aktifinde yer alması ve maddede belirtilen diğer şartların da taşınması kaydıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İştirak Hisseleri Satışından Doğan Kazançların Kvk’na Göre İstisnaya Konu Edilip Edilmeyeceği

04.05.2015

B.07.4.DEF.0.14.10.00-125.01-[KV/2014/01]–5

Son Yorumlananlar

Top
Menu