T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[94-13/12]-908

26/08/2013

Konu

:

AB organlarınca akdedilen anlaşmalar kapsamında hibe   sağlayan kurumlara hizmet vermek için gerçek kişiler ve dar mükellef   kurumlardan alınan hizmet karşılığı yapılan ödemelerin  GVK geçici 84. madde kapsamında   değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

 

         

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kurumlar vergisi mükellefi olan şubenizin, Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı hibe sağlayan kurumlara proje danışmanlığı hizmeti verdiği belirtilerek, bu hizmetleri sunabilmek için şubenizin gerçek kişiler veya dar mükellef kurumlardan aldığı serbest meslek hizmetleri için yaptığı ödemelerin Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 84 üncü madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüşümüz sorulmaktadır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar sayılmış olup fıkranın (2) numaralı bendinde de, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tevkifat oranı 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerde %17 diğer ödemelerde %20 olarak belirlenmiştir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, fıkranın (b) bendinde, dar mükellefiyete tâbi kurumlara yapılan serbest meslek ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiştir. Kesinti oranı 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20 olarak belirlenmiştir.

 

18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6456 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddede;

 

Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

 

Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükme istinaden Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı hibe sağlayan kurumlar tarafından, sağlanan bu hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işleri ve serbest meslek hizmetlerine ilişkin 18.04.2013 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

 

Dolayısıyla, Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı hibe sağlayan kurumlara serbest meslek hizmeti veren şirketinizin bu hizmeti sunabilmek için aldığı serbest meslek hizmetleri için yaptığı ödemelerin anılan maddede düzenlenen hüküm çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün olmadığından, gerçek kişilere yaptığınız bu nitelikteki ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden de Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca %20 oranında vergi kesintisi yapmanız gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ab Organlarınca Akdedilen Anlaşmalar Kapsamında Hibe Sağlayan Kurumlara Hizmet Vermek İçin Gerçek Kişiler Ve Dar Mükellef Kurumlardan Alınan Hizmet Karşılığı Yapılan Ödemelerin Gvk Geçici 84. Madde Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

26.08.2013

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[94-13/12]-908

Son Yorumlananlar

Top
Menu