T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[30-2012/212]-1305

23/08/2013

Konu

:

ABD, Hollanda ve İngiltere mukimi firmalardan sunucu kiralama ve internet hizmeti alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu karşısındaki durumu.

 

 

            İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formu ile ilgi (b)’de kayıtlı dilekçede, ABD, Hollanda ve İngiltere mukimi firmalardan sunucu kiralama ve internet hizmeti alındığı ve alınan bu hizmetin yurt içinde kullanıldığı belirtilerek, sunucu kiralama ve internet hizmeti alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu  hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

           Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü getirilmiş, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar sayılmıştır.

            Anılan Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumlarınmaddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden,bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış; bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye’de elde ettikleri serbest meslek kazançları ile ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığından ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüş olup 12.01.2009 tarih ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest meslek kazançlarından yapılacak tevkifat oranı petrol arama faaliyeti dolayısıyla sağlanacak serbest meslek kazançlarından %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20, gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden ise % 20 olarak belirlenmiştir

            Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yönünden:

            Türkiye – ABD ve Türkiye – İngiltere Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının gayrimaddi hak bedellerinin düzenlendiği 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Türkiye – Hollanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurtdışından sunucu kiralama ve internet hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerin “gayrimaddi hak bedeli” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye – İngiltere ve  Türkiye – Hollanda Anlaşmalarının 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı olan İngiltere veya Hollanda mukimine yapılan ödemelerin gayrisafi tutarı üzerinden %10 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Türkiye – ABD Anlaşmasının 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ise, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı olan ABD mukimine yapılan sunucu kiralama ödemelerinin gayrisafi tutarı üzerinden %5, gayrimaddi hak niteliği taşıyan diğer internet hizmetleri karşılığında yapılan ödemeler üzerinden ise %10 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Öte yandan, ABD, Hollanda ve İngiltere Devletlerinin de Anlaşmaların 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre bu bedeller üzerinden vergi alması durumunda ortaya çıkacak çifte vergilendirme, Anlaşmaların “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi” başlıklı 23 üncü maddesi ile önlenecek olup, gayrimaddi hak bedeli için Türkiye’de ödenen vergi, ABD, Hollanda ve İngiltere’de ödenecek vergiden mahsup edilecektir.

            ABD, Hollanda ve İngiltere mukimlerinin Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili Anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için mukim oldukları ülke yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması durumunda ise vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimiz uygulanacaktır.

            Katma Değer Vergisi Yönünden:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, “Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

            1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

            2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

            …”;

            9 uncu maddesinde, “1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

            …” hüküm altına alınmıştır.

            117 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin “2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” başlıklı bölümünde,

            “2.1.1. KDV Kanununun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.

            Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

            …”;

            60 seri no.lu KDV Sirkülerinin “1. KDV’nin Konusu” başlıklı bölümünde,

            “KDV Kanununun 1 inci maddesine göre Türkiye’de yapılan;

            – Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler,

            – Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

            – Söz konusu maddede belirtilen “diğer” faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler

            KDV’ye tabidir.”

            denilmektedir.

            Buna göre, yurt dışı mukimi firmalardan sunucu kiralama ve internet hizmeti ithali KDV’ye tabi olup ithalat bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla ithalin yapıldığı dönemde 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi ve aynı döneme ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Abd, Hollanda Ve İngiltere Mukimi Firmalardan Sunucu Kiralama Ve İnternet Hizmeti Alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu Ve Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu Hk.

23.08.2013

62030549-125[30-2012/212]-1305

Son Yorumlananlar

Top
Menu