T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-019.01-111

29/01/2013

Konu

:

Abonelik sözleşmesi karşılığında müşterilere ücretsiz verilen modem cihazlarının gider kaydı

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin telekomünikasyon hizmeti verilmesi, alt yapısının kurulması ve işletilmesi faaliyeti ile iştigal ettiği, müşterilerinizle yaptığınız sözleşmelere bağlı olarak belirli bir süre abone olmaları koşuluyla modem cihazlarını müşterilerinize bedelsiz verdiğiniz belirtilerek, söz konusu modem cihazlarının maliyet bedellerinin dönemsellik ilkesi gereği sözleşme süresinde eşit olarak mı, yoksa teslim tarihinde bir defada mı giderleştirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirlenmiştir. İşletme ile ilgili pazarlama harcamaları da genel giderler niteliğindedir. Ayrıca, aynı maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

            Promosyon kampanyalarının düzenlenmesindeki amaç; mal ve hizmet satışının, dolayısıyla işletmenin ticari kazancının arttırılmasıdır.  Bu nedenle, promosyon amaçlı bedelsiz verilen malın, satışların artırılması amacıyla yapılan pazarlama harcaması niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak, promosyon amaçlı bedelsiz verilen malın kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilebilmesi için, işin ehemmiyet ve genişliği ile orantılı olmasının gerekeceği tabiidir.

            Öte yandan, ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Bu esas dikkate alındığında bir gelir unsurunun, özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre,

            – Modem cihazlarının müşterilerinize herhangi bir şart ileri sürmeksizin geri alınmamak üzere bedelsiz olarak verilmesi halinde, bu cihazlara ait alış bedelleri, pazarlama gideri olarak Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

            – Modem cihazlarının müşterilerinize belirli bir süre abonelik taahhüdünde bulunmaları karşılığında bedelsiz olarak verilmesi halinde; gider, müşteri tarafından belirlenen süre abonelik taahhüdünün yerine getirilmesi üzerine tahakkuk edeceğinden, modem cihazlarına ait alış bedellerinin sözleşmede öngörülen bu sürenin sona erdiği tarih itibariyle pazarlama gideri olarak Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

            Öte yandan, belirlenen süreden önce aboneliğini sona erdiren müşterilerinize ise söz konusu modem cihazının satıldığı kabul edilecek ve elde edilen kazanç kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilecektir.

            – Modem cihazlarının müşterilerinize abonelik süresince kullanılmak ve abonelik sona erdiğinde geri alınmak üzere verilmesi halinde, modem cihazlarına ait alış bedellerinin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortisman ayrılmak suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Abonelik Sözleşmesi Karşılığında Müşterilere Ücretsiz Verilen Modem Cihazlarının Gider Kaydı Hk.

29.01.2013

11395140-019.01-111

Son Yorumlananlar

Top
Menu