T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

62030549-125[8-2012/392]-735

20/05/2013

Konu

:

Acenta kuruluş aidatı bedelinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin … acenta kuruluşu için kayıt ücreti ve aidat ödemeleri yaptığı ve  karşılığında makbuz aldığı belirtilerek söz konusu kuruluşa yapılan ödemelerin  kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü  sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazancın ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış olup, Kanunun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilmesinin kabul edileceği belirtilmiştir.

            Bir masrafın genel gider adı altında gider yazılabilmesi için, gelirin elde edilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması, masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

           Mesleki teşekküllere yapılan aidat ödemesinin indirim konusu yapılmasında en önemli kriter ticari kazancın elde edilmesinde etkisinin olup olmamasıdır. İşletmenin faaliyetinin devamlılığına doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte, mesleki teşekküllere üye olmadan ticari faaliyette bulunulamaması halinde söz konusu teşekküllere ödenen üye kayıt ücreti ve aidat bedellerinin gider olarak dikkate alınabilmesi mümkündür. 

            Öte yandan, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 32 nci maddesinde, “Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanüdü korumak amaciyle Seyahat Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar. Seyahat acentalarının bu birliğe üye olmaları zorunludur…” hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 35 inci maddesinde, üyeler tarafından Birliğe ödenen kayıt ücreti ve aidatlar, Seyahat Acentaları Birliğinin gelirleri arasında sayılmıştır.

            Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde, bu Yönetmeliğin amacının; seyahat acentalarına ilişkin seyahat acentalarının ve şubelerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini, seyahat acentası sahibinin, personelinin ve işyerinin niteliklerini, teminatlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtım amaçlı yazılı veya görsel materyali, turist taşıma araçlarının, transfer elemanlarının ve transfer araçlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiştir. Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (l) bendinde de, … ifade ettiği belirtilmektedir.

            Aynı Yönetmeliğin, 11 inci maddesinde, … tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmelerin, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile … üyesi olarak kaydedileceği, 13 üncü maddesinde de, seyahat acentası sıfatının, ….a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılacağı, seyahat acentasının, Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlayacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin … a üye olmadan acentecilik faaliyetine başlayamayacak veya devam edemeyecek olması halinde, anılan Birliğe ödenen üye kayıt ücreti ile aidat bedellerinin ödendiği dönemde safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Acenta Kuruluş Aidatı Bedelinin Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

20.05.2013

62030549-125[8-2012/392]-735

Son Yorumlananlar

Top
Menu