Açık Kasalı Kamyonun Satın Alınıp Üzerinde Tadilat Yapılarak Sal Kasalı Kamyona Dönüştürülmesi Halinde Ötv Farkı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Açık Kasalı Kamyonun Satın Alınıp Üzerinde Tadilat Yapılarak Sal Kasalı Kamyona Dönüştürülmesi Halinde Ötv Farkı Hk. 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

29973770-08-OZELGE-001-2

01/03/2013

Konu

:

Açık kasalı kamyonun satın alınıp üzerinde tadilat yapılarak sal  kasalı kamyona dönüştürülmesi halinde ÖTV farkı.

            İlgi kayıtlı özelge talep formunuzda, 87.04 tarife pozisyonunda yer alması nedeniyle % 4 ÖTV uygulanmak suretiyle 25/06/2012 tarihinde satın aldığınız 2012 model Mercedes marka kamyonu tadilat yaptırarak  sal kasalı kamyona dönüştürmenizden dolayı ÖTV farkının doğup doğmadığı hususunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesine göre Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ÖTV’nin konusuna girmektedir. Kanunun 2/1-b maddesinde ilk iktisap deyiminin; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Kanunun 2/1-d  maddesinde ise motorlu araç ticareti yapanlar; kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika , ana bayii, bölge bayii, bayii yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olarak tanımlanmıştır.

             Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı 1 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik  (15.3.1) bölümünde kayıt ve tescile tabi bir aracı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi  bir başka araç imal edenlerin, ÖTV mükellefi olarak söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında teslim etmesi kullanmaya başlaması, aktife alması veya adına kayıt ve tescil ettirilmesi işleminde vergi beyan edecekleri açıklanmıştır.

            Bu hükümlere göre, ÖTV kapsamına giren araçların kullanılmak üzere motorlu araç ticareti yapanlardan ilk iktisabı ÖTV’ye tabi olduğu gibi, bu şekilde satın alınan araçların kayıt ve tescil ettirilmeden önce tadilat veya ek imalat yapılmak suretiyle ÖTV’nin konusuna giren bir başka araca dönüştürülmesi halinde, bu aracın ilk iktisap kapsamında kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya kayıt ve tescil edilmesi de ÖTV’ye tabi bulunmaktadır. Buna göre Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.04 tarife pozisyonunda yer alan kamyonun motorlu araç ticareti yapanlardan ÖTV uygulanarak satın alınıp, kayıt ve tescil ettirilmeden önce tadilat yapılmak suretiyle farklı G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan veya aynı tarife pozisyonunda olmakla birlikte farklı oranda ÖTV’ye tabi olan bir araç haline getirilmesi ve bu şekilde imal edilen aracın teslimi, kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adına kayıt ve tescil ettirilmesinde ÖTV beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

             Ancak başvurunuzda belirtildiği gibi, açık kasalı kamyonun satın alınıp üzerinde tadilat yapılarak sal  kasalı kamyona dönüştürülmesi halinde bu aracın G.T.İ.P. numarasında veya ÖTV oranında bir farklılık olmaması nedeniyle ÖTV uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Açık Kasalı Kamyonun Satın Alınıp Üzerinde Tadilat Yapılarak Sal Kasalı Kamyona Dönüştürülmesi Halinde Ötv Farkı Hk.

01.03.2013

29973770-08-OZELGE-001-2

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Açık Kasalı Kamyonun Satın Alınıp Üzerinde Tadilat Yapılarak Sal Kasalı Kamyona Dönüştürülmesi Halinde Ötv Farkı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu