T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[230-2012-7]-925

28/08/2013

Konu

:

Adi ortaklıkta kullanılmak üzere ortaklardan biri   adına finansal kiralama yoluyla alınan iş makinası faturasının adi ortaklık   adına yansıtılıp yansıtılmayacağı hk.

 

         

 

            İlgi (a) özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, adi ortaklık olarak inşaat taahhüt işleri ile iştigal ettiğiniz, adi ortaklık adına leasingle kiralama yapılamadığı için ortaklardan birisi adına leasingle iş makinası kiralandığı, iş makinasının adi ortaklıkta kullanıldığı ve kira bedelinin adi ortaklık tarafından ödendiği belirtilerek, kiralama faturalarının yansıtma faturasıyla ortaklık adına fatura edilmesinin vergisel anlamda herhangi bir yükümlülük getirilip getirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ise safi kazancın tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticarî kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderlerin, (7) numaralı bendinde de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Adi ortaklıklar Borçlar Kanununun 520-541 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 520 nci maddesinde, adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, bir sözleşmeye dayanarak, ortak bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. Adi ortaklık olarak faaliyette bulunulması halinde, ortaklığa stopaj ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmektedir. Adi ortaklıkların ortaya çıkan kâr veya zararı, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi kazançlarına dahil edilerek vergilenmektedir.

            Diğer taraftan, yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kâr ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedellerin asıl muhatabına aktarılmasını ifade etmektedir.

            Bu çerçevede, söz konusu iş makinasının adi ortaklık tarafından kullanılması ve kira ödemelerinin de adi ortaklık tarafından yapılması nedeniyle,  ortak tarafından kiralanan iktisadi kıymete ait kira bedellerinin masraf aktarımı olarak fatura düzenlenmek suretiyle adi ortaklığa yansıtılması mümkündür.

            Öte yandan, iş makinasını kiralayan ortak tarafından, adi ortaklığa fatura ile yansıtılan tutarların  gelir, finansal kiralama şirketine faturaya istinaden ödenen tutarların da gider olarak dikkate alınması gerekeceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Adi Ortaklıkta Kullanılmak Üzere Ortaklardan Biri Adına Finansal Kiralama Yoluyla Alınan İş Makinası Faturasının Adi Ortaklık Adına Yansıtılıp Yansıtılmayacağı Hk.

28.08.2013

B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[230-2012-7]-925

Son Yorumlananlar

Top
Menu