Adi Ortaklıkta Sözleşmenin Aynı Şartlarda Yenilenmesi Halinde Yeniden Mükellefiyet Açılıp Açılmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

27575268-105[004-2012-9304]-197

06/03/2013

Konu

:

Adi ortaklıkta sözleşmenin aynı şartlarda yenilenmesi halinde yeniden mükellefiyet açılıp açılmayacağı hk.

            İlgi özelge talep formunuzda … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olan adi ortaklığınızın …. ile …/2010 tarihinde imzalamış olduğu … adet şoförsüz araç kiralama hizmet alım sözleşmesinin …/2012 tarihinde … adet şoförsüz araç kiralama hizmet alım sözleşmesi olarak aynı şartlarla, ortaklık yapısı ve hisse oranları değiştirilmeden eski şekli ile yenilendiği belirtilerek, yenilenen sözleşme sonrasında adi ortaklığınızın önceki mükellefiyet kaydının kapatılıp, yapılan ikinci sözleşmeye istinaden yeni bir mükellefiyet tesisinin gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

              6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 639 uncu maddesinde “Ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer:

            1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız duruma gelmesiyle.

            2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesiyle.

            3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle.

            4. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle.

            5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle.

            6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla.

            7. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla, adi ortaklıklara dair hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer almakta olup, bir adi ortaklığın sona erip ermediğinin de bu Kanun hükümlerine göre yetkili mercilerce belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple, vergi kanunlarında düzenlenmeyen bu konu hakkında Türk Borçlar Kanununa göre yapılacak değerlendirme neticesinde ilk kurulan ortaklığın sona ermiş olduğu anlaşılırsa mükellefiyetin terkini ve yeni ortaklık için yeniden mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir. Ortaklığın sona ermediğinin anlaşılması hâlinde ise yeniden mükellefiyet tesisine ihtiyaç olmadığı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Adi Ortaklıkta Sözleşmenin Aynı Şartlarda Yenilenmesi Halinde Yeniden Mükellefiyet Açılıp Açılmayacağı Hk.

06.03.2013

27575268-105[004-2012-9304]-197

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Adi Ortaklıkta Sözleşmenin Aynı Şartlarda Yenilenmesi Halinde Yeniden Mükellefiyet Açılıp Açılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu