T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-8-25

18/01/2012

Konu

:

Aktüeryal zincirleme merdiven metoduna göre hesaplanan muallak tazminat karşılıklarının vergi karşısındaki durumu.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından aktüeryal zincirleme merdiven metodu kullanılmak suretiyle ilave olarak ayrılan ve sigorta mevzuatına göre gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli (IBNR) olarak tanımlanan karşılık tutarlarının kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı; indirim konusu yapılamayacaksa, indirilecek gider olarak dikkate alınmayacak kısmın kümülatif esasta mı yoksa branş bazında mı tespit edilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 Aynı Kanunun 8 inci maddesinde, sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olan teknik karşılıkların hasılattan indirim konusu yapabileceği hükmü yer almış ve bu kapsamda değerlendirilen muallak hasar ve tazminat karşılıklarının; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleşmiş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluştuğu belirtilmiştir.

 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “8.6.1. Muallak hasar ve tazminat karşılıkları başlıklı bölümünde;

 “Diğer taraftan, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 16 ncı maddesinde teknik karşılıklar yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Sigorta mevzuatına göre belirlenen gerçekleşmiş ancak henüz rapor edilmemiş olan hasar ve tazminat bedelleri ile saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farkları da muallak hasar ve tazminat karşılığı kapsamında indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, aktüeryal zincirleme merdiven metodu kullanılmak suretiyle ilave olarak ayrılan ek karşılıkların gider olarak indirimi mümkün değildir.

 açıklamalarına yer verilmiştir.

 Bu hüküm ve açıklamalara göre, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleşmiş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farkları hasılattan indirim konusu yapılabilecektir.

 Ancak, aktüeryal zincirleme merdiven metodu kullanılmak suretiyle ilave olarak ayrılan ek karşılıkların gider olarak indirilmesi veya bu metod kullanılarak bir karşılaştırma yapılması sonucu bulunan farkların vergi matrahıyla ilişkilendirilmesi mümkün değildir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna Göre Hesaplanan Muallak Tazminat Karşılıklarının Vergi Karşısındaki Durumu Hk.

18.01.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-8-25

Son Yorumlananlar

Top
Menu