T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[30-11/5]-806

30/07/2013

Konu

:

Almanya ve Belçika’dan ithal edilen engel atlama atı ve nitelikli konkur atları için firmaya ödediğiniz tutarlar üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgi (a)’da  kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (b)’de kayıtlı dilekçenizde; … Bakanlığı’nın ihalesine istinaden Almanya ve Belçika’dan engel atlama atı ve nitelikli konkur atları ithal ettiğiniz, satın aldığınız firma tarafından atların Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girene kadar  sigortalattırıldığı ve sigorta bedelinin de firmanızca satıcı firmaya ödendiği, ilgi (c)’de kayıtlı özelge talep formunuzda ise atların Türkiye’ye gelinceye kadar yurtdışında söz konusu firma tarafından verilen eğitim, bakım ve sağlık hizmetleri nedeniyle de satıcı firmaya ödeme yaptığınız belirtilerek söz konusu atları satın aldığınız bu firmaya ödediğiniz tutarlar üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            Kurumlar Vergisi Yönünden:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların yalnız Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, ticari faaliyet kapsamında yapılan ödemeler, tevkifata tabi ödemeler arasında yer almamaktadır.

            Buna göre, ithal ettiğiniz engel atlama ve nitelikli konkur atlarının, satın aldığınız firma tarafından atların Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girmesine kadar yurtdışındaki bir sigorta firmasına sigortalattırılması ve atların Şirketinize teslimine kadar geçen sürede bu firma tarafından verilen sağlık, bakım ve eğitim hizmetleri nedeniyle satış bedelinin içinde satıcı firmaya yapacağınız ödemeler; satıcı firmanın söz konusu atların satışı nedeniyle elde ettiği ticari kazancın bir parçası olarak değerlendirileceğinden kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulmayacaktır.

             Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yönünden:

            İş Ortaklığınızın … Bakanlığının ihalesine istinaden Belçika’dan ithal ettiği, atlar karşılığında Belçika mukimi firmaya yapacağı; at bedeli, taşıma sigortası, sağlık, bakım, eğitim ve garanti bedeli dahil ödemelerin Türkiye-Belçika Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın birer örneği ekli “Ticari Kazançlar”ı düzenleyen 7 nci ve “İş Yeri”ni düzenleyen 5 inci maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

            08.10.1991 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın hükümleri 01.01.1992 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

            Anılan Anlaşma’nın “Ticari Kazançlar” başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası;

            “1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir.”

            hükmünü öngörmektedir.

               İş yeri ise Anlaşmanın 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında”Bu Anlaşmanın amaçları bakımından “İş Yeri” terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir.” şeklinde tanımlamıştır.

            Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ise iş yerine örnek teşkil etmek üzere bazı iş yeri türleri isim olarak sayılmış ve bu yerler vasıtasıyla yürütülen faaliyetlerin diğer Devlette bir iş yeri oluşturacağı belirtilmiştir.

            Buna göre; Belçika mukimi firmanın Türkiye’de bir iş yerine sahip olmaksızın Türkiye’den elde edeceği ticari kazançları vergilendirme hakkı, sadece Belçika’ya ait bulunmaktadır. Belçika mukimi firmanın Türkiye’de böyle bir iş yerine sahip olması durumunda ise yalnızca bu iş yerine atfedilebilen kazançlarla sınırlı olmak üzere Türkiye’nin de vergilendirme hakkı olacaktır.

            Türkiye’nin vergi alma hakkı olduğu durumda vergileme iç mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde yapılacaktır. Türkiye’de bu şekilde bir vergi ödenmesi durumunda çifte vergilendirme, Anlaşmanın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi”ne ilişkin 23 üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde önlenecektir.

            Diğer taraftan, Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için Belçika mukimi şirketin, Belçika’da tam mükellef olduğunu ve tüm dünya kazançları üzerinden Belçika’da vergilendirildiğini gösteren bir mukimlik belgesini Belçika Yetkili Makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlaması ve bu belgenin aslı ile birlikte noterce veya Belçika’daki Türk Konsoloslıklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğini Türkiye’deki vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir.

            Almanya’dan yapacağınız at alımınıza ilişkin olarak ise;

            Türkiye ile Almanya arasında 16.04.1985 yılında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması” Almanya tarafından feshedilmiş olup, söz konusu Anlaşma’nın hükümleri 01.01.1990 (deniz ve hava taşımacılığı açısından 01.01.1983)- 31.12.2010 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemleri için uygulanmaktadır.

            19.09.2011 tarihinde imzalanan yeni Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın yürürlüğe girmesine ilişkin her iki ülke tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir. İmzalanan Anlaşma’da, söz konusu Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanması yönünde mutabakat sağlanmış olduğundan, Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşan zaman boşluğu giderilmiş olacak ve hükümleri geriye doğru uygulanabilecektir. Bu zamana kadar ise söz konusu işlemlerin iç mevzuat hükümlerimiz kapsamında değerlendirilmesi gerektiği tabiidir.

        Öte yandan, eğitim hizmetinin satıştan ayrı olarak sunulması ve bu hizmet nedeniyle bedelin satış bedelinden ayrı olarak belirlenerek ödenmesi halinde söz konusu eğitim hizmetinin vergilendirilmesi hususunun ayrıca değerlendirileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini arz ederim.

         

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Almanya Ve Belçika’dan İthal Edilen Engel Atlama Atı Ve Nitelikli Konkur Atları İçin Firmaya Ödediğiniz Tutarlar Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

30.07.2013

38418978-125[30-11/5]-806

Son Yorumlananlar

Top
Menu