T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

16700543-125-32

14/06/2013

Konu

:

Ar-Ge faaliyetinde kullanıldığı belirtilen taşıtın amortismanının tevkifatı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğünün şirketinize Ar-Ge desteği verme kararı aldığını, destek kapsamında 117.037 TL tutarında makine teçhizat alımı ile yazılım hizmeti alınması ve 117.115,66 TL tutarında proje personel giderlerinin desteklenmesinin öngörüldüğünü, projenin %75 inin KOSGEB tarafından karşılanmasının kararlaştırıldığını belirterek Ar-Ge harcamaları kapsamında yaptığınız makine teçhizat alım tutarı ile yazılım hizmet tutarının 5520 ve 5746 sayılı Kanunlar çerçevesinde matrahtan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa herhangi bir sınır bulunup bulunmadığı, ayrıca işletmenizde mevcut bulunan ve münhasıran Ar-Ge faaliyetinde kullanıldığı belirtilen taşıtın amortismanının kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde,

            “(1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

            …

            (7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar 31/7/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yönetmeliğin “Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanların Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilen harcamalar olduğu, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanların, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanacağı belirtilmiştir.

            Aynı fıkranın (ç) bendinin; (1) numaralı alt bendinde, genel giderlerin münhasıran Ar-Ge merkezlerinin elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsadığı, (3) numaralı alt bendinde de, bu giderlerin, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge merkezinde fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerektiği, çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak payların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

           Diğer yandan, anılan yönetmeliğin 19 uncu maddesinde;

            “(1) İşletmeler, KOSGEB destek mevzuatı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanmak üzere, Ar-Ge ve yenilik projeleriyle teknoloji merkezlerine başvuru yaparlar.

            (2) İşletme başvuruları, 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)Destekleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutularak desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

             (3) İlgili mevzuat uyarınca desteklenmesi uygun bulunan işletmeler, Kanunla sağlanan destek ve teşvik uygulamalarından, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı tarihten itibaren ve proje süresince yararlanır.

            (4) KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir sebeple sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz. Bu durum, teknoloji merkez kurullarınca 10 gün içinde işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne bildirilir.”

            20 nci maddesinde;

             “(1) Ar-Ge ve yenilik projeleri, başvuru yapılan kamu kurumu veya kuruluşu ile kanunla kurulan vakıflar tarafından kendi mevzuatına göre değerlendirilir. Teknoloji merkezi işletmeleri ile Ar-Ge merkezlerinde yürütülen, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri yeniden incelemeye tabi tutulmaksızın, Ar-Ge ve yenilik projelerine yönelik destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.”  

            24 üncü maddesinde de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları hibe desteklerinin, desteğin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak özel bir hesapta izleneceği, bu hesapta yer alan tutarların, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmayacağı, bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harcamaların yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirileceği

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, KOSGEB tarafından sağlanan destek tutarı kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmayacak, sağlanan bu destekle yapılan Ar-Ge harcamalarınız da Ar-Ge indirimine konu edilmeyecektir. Ancak, KOSGEB’ten sağlanan destekle yapılan harcamalarınız yapıldığı yere göre doğrudan gider yazılacak ya da amortismana tabi iktisadi kıymet alınması halinde amortisman yoluyla itfa edilecektir.

            Diğer yandan, şirketinizce Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere amortismana tabi iktisadi kıymet alınması halinde, iktisadi kıymetin maliyet bedeli değil ilgili yılda ayrılan amortisman tutarı Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınacaktır. Ancak, proje sonucunda bir iktisadi kıymetin ortaya çıkması halinde, bu iktisadi kıymetin bünyesine girerek tamamlayıcı parçası olan, diğer bir ifadeyle bu iktisadi kıymetten ayrılma imkanı bulunmayan makine ve teçhizat gibi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli ise Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınabilecektir.

            Öte yandan, söz konusu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin finansmanının bir kısmının şirketinizce bir kısmının da KOSGEB tarafından sağlanan destekle karşılanması durumunda ise şirketiniz tarafından karşılanan kısma isabet eden amortisman tutarı (iktisadi kıymetin bünyesine girecek olanlarda maliyet bedeli) Ar-Ge indirimine konu edilebilecek, destek tutarına isabet eden kısım için Ar-Ge indiriminden yararlanılamayacaktır. Destek kapsamında yer almayan diğer Ar-Ge harcamalarınızın ise Ar-Ge indirimine konu edilebileceği tabiidir.

            Ayrıca, işletmenizde kayıtlı bulunan taşıtın projeniz gereği Ar-Ge faaliyetinde kullanılmasının zaruri  olması ve Ar-Ge faaliyetinde fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi şartıyla, bu taşıta ilişkin amortismanların Ar-Ge faaliyetine isabet eden kısmı Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek  Ar-Ge indirimine konu edilebilecektir. Makam aracı gibi genel amaçlarla kullanılan taşıtlara ilişkin amortismanlar ise bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ar-ge Faaliyetinde Kullanıldığı Belirtilen Taşıtın Amortismanının Tevkifatı Hk.

14.06.2013

16700543-125-32

Son Yorumlananlar

Top
Menu