T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[229-2012-9327]-1043

20/09/2013

Konu

:

Aracılık edilen silah satışları karşılığında elde edilen komisyon gelirlerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

 

 

            İlgi özelge talep formunuz ve eklerinde, Türkiye’de yivli tabanca satışının özel yasal düzenleme gereği yalnızca Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yapıldığı, … tabancaların MKEK nezdinde tek yetkili satıcısı olan … Ltd. Şti. ile yaptığınız sözleşmeye göre bu tabancaların satışını üstlendiğiniz, satılan her tabancadan KDV dahil olmak üzere 436 TL komisyon alacağınız, MKEK bünyesinde taksitlendirme olmadığı için tabanca bedellerinin MKEK’ye nakit olarak ödeneceği, tabanca almak isteyenlere kolaylık sağlamak için satış bedelinin şirketiniz adına kurulan POS cihazlarından çekilerek taksitlendirildiği ancak söz konusu satışlara ilişkin faturaların yasal düzenleme gereği MKEK tarafından silah satın alan kişinin adına düzenlendiği, POS cihazınızdan çekilen tutarlar karşılığında tekrar fatura kesemediğinizden bu kredi kartı çekimlerini belgelendiremediğiniz ve tabanca satışlarına ilişkin sadece komisyon faturası düzenlediğiniz belirtilerek şirketiniz vasıtası ile satışı yapılarak bedeli kredi kartı ile taksitler halinde tahsil edilen ancak faturası MKEK tarafından düzenlenen söz konusu satışların şirketinizce nasıl belgelendirilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü yer almaktadır.      

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde ise; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmekte olup 232 nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları, sayılanlar dışında kalanların ise birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) 800,00-TL’yi geçmesi veya bedeli 800,00-TL den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre konunun tetkikinden;

            -Türkiye’de yivli tabanca satışının sadece MKEK tarafından yapıldığı,

            -Bedelin MKEK tarafından silah satın alan kişilerden sadece nakit veya kredi kartı ile tek seferde tahsil edilerek faturasının silah satın alan kişi adına düzenlendiği,

            -Bu silahların tesliminin sadece anılan Kurum tarafından silah satın alan kişiye yapıldığı,

            -MKEK ile şirketiniz arasında silah satışına ilişkin herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı,

            -Şirketinizin sadece komisyon geliri elde etmek amacıyla söz konusu silahların satışına kredi kartına taksit yapmak suretiyle aracılık yaptığı,

            -Silah satın alan kişilerden kredi kartı ile yapılan tahsilat neticesinde MKEK’ye bu kişiler adına silah bedelini yatırdığınız, diğer bir deyişle ödemeye aracılık ettiğiniz,

            -Söz konusu silahların şirketiniz vasıtasıyla gerçekleştirilen bu satışları karşılığında … Ltd. Şti tarafından şirketinize silah başına 400,00TL+KDV tutarında komisyon ödemesi yapılacağı,

anlaşılmıştır.

            Bu çerçevede, silah bedellerinin silah satın alan kişilerden kredi kartı vasıtasıyla şirketinizde taksitlendirilerek, silah satın alan kişiler adına şirketiniz tarafından MKEK’ye nakit ödenmesi sonucunda, kredi kartı çekimleri karşılığında şirketiniz banka hesabına yatırılan tutarlar, tarafınızca bir mal teslimi veya hizmet ifası söz konusu olmaması nedeniyle kazanç kabul edilmeyecektir.

            Diğer taraftan, aracılık ettiğiniz silah satışların karşılığında gerek … Ltd. Şti.’den gerekse silah satın alan kişilerden şirketinizce alınacak komisyon bedelleri için fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde ise;

            “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arsındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerince:

            1-      İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

            2-      İşletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

            hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, şirketinizin aracılık ettiği silah satışları karşılığında MKEK’ye aktarılmak üzere tahsil ettiğiniz tutarlar şirketiniz açısından kazanç olarak kabul edilmeyecek ancak bu satışlar dolayısıyla sağlanacak komisyon gelirlerinin ilgili dönem kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Aracılık Edilen Silah Satışları Karşılığında Elde Edilen Komisyon Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Belge Düzeni Hk.

20.09.2013

27575268-105[229-2012-9327]-1043

Son Yorumlananlar

Top
Menu