Atık Yağların Taşınması Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Atık Yağların Taşınması Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

11395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]–315

04/03/2013

Konu

:

Atık yağların taşınması esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Çevre Bakanlığı ve Çevre İl Müdürlüğü kontrolü altında atık bitkisel ve hayvansal yağ toplama faaliyeti ile iştigal ettiğiniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan lisanslara haiz araçlarınızla atık yağları depolarınızda topladığınızı ve karşılığında herhangi bir ödeme yapmadığınızı, buradan anlaşmalı olduğunuz geri dönüşüm tesisine sevk ettiğinizi taşıdığınız her parti atık yağ için Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) düzenlediğinizi ve bu formu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim ettiğinizi, ülkenin her yerinden çok sayıda noktadan atık yağ topladığınızı ve her birine sevk irsaliyesi düzenlemenizin mümkün bulunmadığını belirterek, sevk irsaliyesi düzenlemenizin zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talep etmektesiniz.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde; “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

            Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

            Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.)” hükmü yer almaktadır.

            173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin  (C) Bölümünün 1/h bendinde ise;  Belediye, Et ve Balık Kurumu, Orman İşletmeleri, Etibank İşletmeleri, Tekel İdareleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca satılan çeşitli mamullerin sevkiyatında, sevk için düzenlenen belgelerde malın cinsi, miktarı, alıcının adı ve soyadı veya varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarasının bulunması halinde bu belgelerin sevk irsaliyesi olarak kabul edileceği ve Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenecek olan sevk irsaliyesinin ayrıca aranmayacağı açıklanmıştır.

            Ancak, Ulusal Atık Taşıma Formunun incelenmesi neticesinde, sevk irsaliyesinde bulunması zorunlu asgari bilgilerden bazılarının formda bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu formun sevk irsaliyesi olarak kabulü mümkün bulunmamakta olup, yapılan taşıma esnasında düzenlenen sevk irsaliyesinin iki örneğinin araçta bulundurulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Atık Yağların Taşınması Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.

04.03.2013

11395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]–315

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Atık Yağların Taşınması Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu