T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-f-47

20/02/2012

Konu

:

Bankaların kanuni takibe alınmış alacakları dolayısıyla elde ettiği taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının vadeli satılması ve bedelinin iki yıl sonra tahsil edilmesi durumunda KVK da belirtilen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile bankaların kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının vadeli satılması durumunda, satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılından sonra tahsil edilmesi halinde, söz konusu bedellerin Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile bankaların, kanuni takibe alınmış alacaklarına karşılık edindikleri taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisindan istisna edilmiştir.

             Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.7.2. Bankalara tanınan istisna uygulaması”  başlıklı bölümünde;

            “Bentte yer alan “banka” kavramından, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi bankaların anlaşılması gerekmektedir.

            Bankaların, kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışından doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

            Bankaların bu şekilde iktisap ettikleri söz konusu kıymetlerin satışında da iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartı olmadığı gibi kazancın belli bir süreyle özel bir fon hesabında tutulma şartı da bulunmamaktadır.

            Bu tür iktisaplar dışında kalan ve çeşitli nedenlerle iktisap edilmiş olan bu tür kıymetlerin satışından doğan kazançların istisnadan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda ise Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.”

           açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-f maddesinde, bankaların, kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının vadeli satılması durumunda,  satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılından sonra tahsil edileceğine ilişkin bir şart öngörülmemiştir.

            Dolayısıyla, bankanızın kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının vadeli satılması durumunda, iki yıl sonra tahsil edilecek bedellerin de istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bankaların Kanuni Takibe Alınmış Alacakları Dolayısıyla Elde Ettiği Taşınmazlar, İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri Ve İntifa Senetleri İle Rüçhan Haklarının Vadeli Satılması Ve Bedelinin İki Yıl Sonra Tahsil Edilmesi Durumunda Kvk Da Belirtilen İstisnad

20.02.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-f-47

Son Yorumlananlar

Top
Menu