T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-2001

14/11/2011

Konu

:

Bankaların kullandırdıkları kredilerin teminatı için ipotek edilen taşınmazların sigortalattırılması halinde BSMV ve KDV mükellefiyeti ile peşin ödenecek poliçe bedellerinin gider kaydedilmesi.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, yerli ve yabancı bankaların kullandırdıkları kredilerin teminatı için almış oldukları taşınmaz menkullerine banka adına vekâleten ipotek aldığınızı, buna ek olarak müşteriniz olan bankaların isteği doğrultusunda yapmış olduğunuz her bir ipotek tesis işlemini teminat altına almak için ilgili işlemi sigorta ettireceğinizi, söz konusu sigorta işleminin taşıma abonman poliçesi gibi olacağını ve yapılan tüm işlemlere ait poliçelerin aylık olarak rapor edilip poliçe bedellerinin peşin ödeneceğini belirterek, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyeti açısından durumunuz ile peşin ödenecek poliçe bedellerinin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşlerini sormaktasınız.

a) Kurumlar vergisi açısından;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı”  başlıklı 6 ncı maddesinde;   kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, safi kazancın tespitinde indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde bentler halinde sayılmış olup anılan maddenin (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

İşletme ile ilgili sigorta harcamaları da bu kapsamda değerlendirilecek olup mükelleflerin bir hesap dönemi içinde işletmeleri adına yapmış oldukları sigorta giderlerinin safı kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan yerli ve yabancı bankaların kullandırdıkları kredilerin teminatı için ipotek edilen taşınmazların sigorta ettirildiği ve sigorta poliçelerinde anılan bankaların da sigortalı olarak göründüğü anlaşılmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, yerli ve yabancı bankalar adına yaptırılan sigortaya ilişkin olarak  peşin ödenen prim tutarlarının, şirketiniz tarafından doğrudan gider yazılması mümkün değildir. Ancak, söz konusu prim ödemelerinin anılan bankalar tarafından şirketinize fatura edilmesi halinde ise ödenen prim tutarları Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesi gereğince safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

b) Katma değer vergisi açısından;

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; “Banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” hükmü yer almakta olup aynı Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde, BSMV’yi banka, banker ve sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, sigorta şirketi tarafından söz konusu sigortalama işlemleri dolayısıyla lehe alınan paralar üzerinden %5 oranında BSMV hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, adı geçen şirket tarafından bankalar adına taşınmaz malların ipotek altına alınmasına ilişkin olarak bankaların isteği doğrultusunda her bir ipotek tesis işlemini teminat altına almak için yaptırılan sigortalama işleminde BSMV nin mükellefi ilgili sigorta şirketidir. Bu nedenle, söz konusu sigortalama işlemi dolayısıyla Şirketinizin BSMV mükellefiyeti söz konusu değildir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, yatırım danışmanlığı faaliyetiyle iştigal eden şirketinizce, bankaların kullandırdıkları kredilerin teminatı için ipotek edilen taşınmazların sigortalattırılması karşılığında elde edilen bedel katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bankaların Kullandırdıkları Kredilerin Teminatı İçin İpotek Edilen Taşınmazların Sigortalattırılması Halinde Bsmv Ve Kdv Mükellefiyeti İle Peşin Ödenecek Poliçe Bedellerinin Gider Kaydedilmesi Hk.

14.11.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-2001

Son Yorumlananlar

Top
Menu