T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 62030549-125[6-2013/125]-1472                                                                        28/05/2014

Konu : Bankaya ödenen komisyon bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.

İlgi : …/…/… tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ………Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, internet üzerinden satış yapan sanal mağazacılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, satışlarda sanal poslar kullanmakta olduğunuz, satışların kredi kartları ile peşin ya da taksitli olduğu, şirketiniz taksitli satışların vadesini beklemeden taksitli satış bedelini satış tarihinden 30 gün veya daha kısa sürede bankadan tahsil ettiğiniz, erken tahsil edilen taksitli satış bedeli için bankaya komisyon ödemesinde bulunduğunuz belirtilerek söz konusu komisyon ödeme tutarlarının Kurumlar Vergisi Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde; kredi kuruluşları, fınansal kuruluşlar, fınansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmının kurumlar vergisi matrahından indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ödemiş olduğunuz komisyonun bedelleri finansman gider kısıtlamasına tabi olmadığından, taksitli satışlara ilişkin tutarların vadesinden önce tahsil edilebilmesi için bankalara ödemiş olduğunuz komisyon bedelleri Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

        

Vergi Dairesi Başkanı a.

      Grup Müdürü V.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bankaya Ödenen Komisyon Bedellerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

28.05.2014

62030549-125[6-2013/125]-1472

Son Yorumlananlar

Top
Menu