Başlangıçta Yıl İçerisinde Bitirilmesi Planlanan İşin Daha Sonra Yıllara Sari İnşaat İşi Haline Gelmesi Durumunda Hak Ediş Ödemelerinden Tevkifat Yapılması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Başlangıçta Yıl İçerisinde Bitirilmesi Planlanan İşin Daha Sonra Yıllara Sari İnşaat İşi Haline Gelmesi Durumunda Hak Ediş Ödemelerinden Tevkifat Yapılması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-527

11/10/2011

Konu

:

Başlangıçta yıl içerisinde bitirilmesi planlanan işin daha sonra yıllara sari inşaat işi haline gelmesi durumunda hak ediş ödemelerinden tevkifat yapılması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Belediye Başkanlığı tarafından 2008 yılında ihale edilen … Belediyesi Kültür Merkezi İnşaatı işinin yüklenicisi olduğunuz, ve başlangıçta yıl içerisinde bitirilmesi planlanan işin muhtelif nedenlerle 2009 yılına uzayarak yıllara sari hale geldiği, Sayıştay Denetçisinin incelemesi sonucunda söz konusu iş için anılan Belediye tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen hak ediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat (dekapaj işi de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

            Bir inşaat ve onarma işinin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarma işi sayılması için;

            -İşin, inşaat ve onarım işi olması,

            -İnşaat ve onarım işinin başkalarının hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılması,

            -İnşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılına yaygın olması,

            şartlarını taşıması gerekmektedir.

            Öte yandan; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında; tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılarak, anılan fıkranın (a)  bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden %3 (2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) oranında, kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmış olup, 2009 yılında yapılacak tevkifat nispetlerini belirleyen 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesiyle de söz konusu işler ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden yapılacak  tevkifat oranı %3 olarak korunmuştur.

            Özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 13.06.2008 tarihinde anılan Belediye ile imzalamış olduğunuz “Uygulama İşlerine Ait Tip Sözleşme”nin “10.1.İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı bölümünde; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ve yüklenicinin taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 340 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu hükmüne yer verildiği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, 18.06.2008 tarihinde yer teslimi yapılan ve sözleşme uyarınca 340 gün içinde tamamlanması planlanan işin başlangıçtan itibaren yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup … Belediyesince tarafınıza yapılan hakediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin  1 inci fıkrasının (a) bendine göre %3 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.      

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Başlangıçta Yıl İçerisinde Bitirilmesi Planlanan İşin Daha Sonra Yıllara Sari İnşaat İşi Haline Gelmesi Durumunda Hak Ediş Ödemelerinden Tevkifat Yapılması Hk.

11.10.2011

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-527

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Başlangıçta Yıl İçerisinde Bitirilmesi Planlanan İşin Daha Sonra Yıllara Sari İnşaat İşi Haline Gelmesi Durumunda Hak Ediş Ödemelerinden Tevkifat Yapılması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu