T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-1-76

20/02/2012

Konu

:

Bayi tadilatı giderinin ana bayiye yansıtılmasının kurumlar vergisi karşısındaki durumu

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şube işyeriniz için … Lastikleri Tic. A.Ş. tarafından müteahhit firmaya bayi tadilatı işi yaptırıldığı, yapılan iş bedelinin müteahhit firma tarafından şirketinize fatura edildiği ve bu bedelin şirketinizce yansıtma faturası düzenlenerek … Lastikleri Tic. A.Ş.’ye yansıtıldığından bahisle, işyeri olarak kullandığınız binanın değerini ve kar durumunuzu artırıcı bir özellik taşımadığı belirtilen tadilat işi ile ilgili olarak, müteahhit firma tarafından şirketinize kesilen fatura bedelinin gider, şirketinizce … Lastikleri Tic. A.Ş.’ye kesilen fatura bedelinin ise hasılat olarak hesaplarınıza kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap döneminde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayıılı Gelir Vergisi  Kanunun 37 nci maddesinde,  her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup 38 inci maddesinin birinci fıkrasında da;

“Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce,   

1-İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

2-İşletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu surette tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun, 40 ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilebilecek giderler sayılmış olup bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendiyle ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu belirtilmiş, 227 nci maddesinde de “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, bir giderin indirim konusu yapılabilmesi için;

– Giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması,

– Giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması,

– Yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve

– Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması

gerekmektedir. Bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde genel gider olarak indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan, yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedellerin asıl muhatabına aktarılmasını ifade etmektedir.

Buna göre; … Lastikleri Tic. A.Ş. tarafından işyerinizde yaptırılan bayi tadilatı işi ile ilgili olarak müteahhit firma tarafından şirketinize düzenlenen fatura bedelinin gider olarak, aynı tutarda şirketinizce … Lastikleri Tic. A.Ş. adına düzenlenen yansıtma faturası bedelinin ise hasılat olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bayi Tadilatı Giderinin Ana Bayiye Yansıtılmasının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu Hk.

20.02.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-1-76

Son Yorumlananlar

Top
Menu