Bedeli Belli Olmayan Sözleşmekonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bedeli Belli Olmayan Sözleşme

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155[958]-227197                                                                                                                                           12.06.2018

Konu : Bedeli belli olmayan sözleşme

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kiralama yapılmaksızın sadece yapmış olduğu satıştan elde ettiği gelirin belirli bir yüzdesinin idarenize ödenmesi kaydıyla uçak içi inflight hizmeti vermek üzere … Gümrüksüz Satış Mağazaları Ticaret A.Ş. ile 1 (bir) yıllık sözleşme imzalandığı, söz konusu sözleşmenin şirketin talebi üzerine 5 (beş) yıllık olarak yeniden hazırlandığı, imzaya davet edilen firmadan bir önceki yıl ciro payı toplamı üzerinden sözleşme ve ihale kararı damga vergisi talep edildiği, ancak sözleşme taraflarından biri olan firma tarafından, sözleşmenin belli bir para ihtiva etmeyen kira mukavelesi olduğundan damga vergisi aranılmaması gerektiği yönündeki itiraz ettiğinden bahisle 5 yıllık olarak yeniden düzenlenecek sözleşme kapsamında ihale kararı ve sözleşme damga vergisi alınıp alınmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin, A/2 fıkrasında ise kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden; “II.Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ise, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

08.11.1984 tarih ve 18569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 1 inci maddesinde; bu Ana Statünün amacının, 8.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) adı altında teşkil olunan Kamu İktisadi Kuruluşu’nun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemek olduğu; 4 üncü maddesinde de, Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan, hava taşımacılığı, hava alanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamak amacı ile kurulduğu belirtilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan “Kira Sözleşmesi” ve eki listenin incelenmesinden, söz konusu sözleşmenin tanzim tarihi itibariyle, sözleşmede belirli bir bedele yer verilmediği, kira bedelinin işlem türleri itibarıyla … Gümrüksüz Satış Mağazaları Tic. A.Ş.’nin aylık cirolarının belirli bir yüzdesini teşkil ettiği anlaşılmıştır.

Buna göre, özelge talep formu ekinde yer alan “Kira Sözleşmesi”nin düzenlendiği tarihte sözleşme bedeline yer verilmediği dikkate alındığında, belli parayı ihtiva etmeyen söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu sözleşmede bedelinin belirlenmesine imkan veren ve sözleşmeye atıf yapan herhangi bir kağıt düzenlenmesi veya sözleşmeye bu hususta şerh konulması durumunda, bu kağıtlar/şerhler, düzenlendikleri tarih itibarıyla ihtiva ettikleri tutar üzerinden damga vergisine tabi olacaktır.

Diğer taraftan, özelge talep formu ekinde yer alan “Hasılat Komisyon Kararı”nın incelenmesinden, söz konusu işin nasıl yapılacağına ilişkin olarak alınan bir çerçeve karar olduğu, işin herhangi bir firmaya ihale edildiğine ilişkin bir ibare yer almadığı dikkate alındığında, söz konusu kağıdın mahiyeti itibarıyla ihale kararı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakla birlikte, kurumunuz tarafından söz konusu gayrimenkulün ilgili şirkete kiralanmasına yönelik “Hasılat Komisyon Kararı” dışında ayrıca bir ihale kararı alınması halinde bu kararın damga vergisine tabi tutulması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Bedeli Belli Olmayan Sözleşme

12.06.2018

B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[958]-227197

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bedeli Belli Olmayan Sözleşme
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu