T.C.

SİİRT VALİLİĞİ

Defterdarlık   SİİRT DEFTERDARLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İVEDİ

Sayı

:

85632212-010-1

06/03/2015

Konu

:

Belediye tarafından yaptırılan rehabilitasyon   merkezine şirketin isminin verilmesi karşılığında yapılan ödemelerin reklam   gideri olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

 

         

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde;

            – Şirketinizin … Belediyesi ile imzaladığı protokole göre, Belediye tarafından yapılacak olan engelli bakım ve rehabilitasyon merkezine şirketinizin isminin verilmesine karşılık taksitler halinde 2.000.000 TL ödeme yapılması kararlaştırıldığı,

            – Söz konusu bedelin 1.600.000 TL’lik kısmının 2012 yılında; 100.000 TL’lik kısmının ise 2013 yılında olmak üzere toplam 1.700.000 TL ödemenin gerçekleştirildiği

            belirtilerek Belediyenin rehabilitasyon merkezinin isim hakkına ilişkin harcamanın reklam gideri olup olmadığı konusunda Defterdarlığımız görüşü sorulmuştur.

            Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde, “Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            …

            c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.

            ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı…”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, Belediye tarafından yaptırılan rehabilitasyon merkezine şirketinizin isminin verilmesi karşılığında … Belediyesine ödediğiniz tutarların bağış ve yardım olarak değerlendirilmesi ve bu tutarların kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

            Ancak, bağışın yapıldığı dönemde faaliyetinizin zararla sonuçlanması veya kurum kazancınızın yetersiz olması durumunda indirilemeyen bağış tutarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya ileriki yıllara zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Belediye Tarafından Yaptırılan Rehabilitasyon Merkezine Şirketin İsminin Verilmesi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Reklam Gideri Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

06.03.2015

B.07.4.DEF.0.56.10.00-010-1

Son Yorumlananlar

Top
Menu