T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-2000

14/11/2011

Konu

:

Belediyeye yapılan şartlı bağış

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, …….. yolu üzerinde bulunan ……. Alış Veriş Merkezinin şirketinize ait ve “……”ın tescilli markanız olduğu, alış veriş merkezinin bu yol üzerinde Büyükşehir Belediyesinin metro hattı çalışmasına başladığı, alışveriş merkezinin bulunduğu yoldaki kavşakların 2 şeritli olarak planlandığı, şirketiniz tarafından …… Büyükşehir Belediye Başkanlığına 4.000.000 TL şartlı bağış yapılarak, kavşak projesinin revize edilmesi, istasyon yerinin şirketinize ait alış veriş merkezinin önüne alınması, istasyondan alış veriş merkezinize doğrudan ulaşım imkanı sağlanması ve istasyon adının da “……. Metro İsatasyonu” olarak değiştirilmesi yönünde Belediye ile mutabakata varıldığı belirtilerek,  ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığına şartlı bağışlanan bu tutarın kurum kazancınızdan  genel gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyet tanınan vakıflara ve kamuya yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin; “10.3.2. Bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiş olup, “Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar” başlıklı 10.3.2.1 bölümünde,

“Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;

-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,

-Makbuz karşılığı olması,

-Karşılıksız yapılması,

-Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi

-Beyannamede ayrıca gösterilmesi

gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır.

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.” açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketiniz tarafından kavşak projesinin revize edilmesi, istasyon yerinin şirketinize ait …… alış veriş merkezinin önüne alınması, istasyondan alış veriş merkezinize doğrudan ulaşım imkanı sağlanması ve istasyonun adının da “…… Metro İstasyonu” olarak değiştirilmesi karşılığında ……. Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan ödemeler bağış ve yardım kapsamında değerlendirilerek, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca, o yıla ait beyan edilecek kazancın % 5’i ile sınırlı olmak üzere, anılan Belediye’ye yapılacak bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Belediyeye Yapılan Şartlı Bağışın Beyanname Üzerinden Ne Şekilde İndirim Konusu Yapılacağı Hk.

14.11.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-2000

Son Yorumlananlar

Top
Menu