Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Derneklere Şifre Verilip Verilemeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[8560]-1018

18/11/2011

Konu

:

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi için Derneklere şifre verilip verilemeyeceği hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; ticari faaliyeti bulunmayan Derneğinize ait kira ödemesi sebebiyle verilmesi gereken muhtasar beyannamenin bir üyeniz tarafından hazırlandığı ancak, söz konusu beyannamenin muhasebeci aracılığıyla vergi dairesine verildiği belirtilerek, yeni uygulamaya göre beyannamenizin elektronik ortamda gönderilebilmesi için tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi veya muhasebeciyle “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” yapmanıza izin verilmesi hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

            340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğler gereğince aktif büyüklüklerinin veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

            Öte yandan, 15 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın; muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler ile herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilecekleri açıklanmıştır.

            Yukarıda belirtilen şartları taşımayan mükelleflerin ise beyannamelerini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları ile aralarında hizmet sözleşmesi bulunması durumunda 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni meslek mensuplarıyla aralarında hizmet sözleşmesi bulunmaması durumunda münferit olarak gönderilecek beyannameler için “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ni düzenlemek suretiyle elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

            Öte yandan 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğine göre, kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, söz konusu Tebliğ kapsamında bulunanlar yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. İmzalatılma zorunluluğu bulunan beyannameler, mükelleflere 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanacaktır.

            Elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin aynı zamanda, meslek mensubunca da imzalanması gereken bir beyanname olması halinde, beyannamede yer alan “beyannameyi düzenleyen Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” bölümüne meslek mensubuna ilişkin bilgilerin yazılması meslek mensubunun beyannameyi imzalamış/tasdik etmiş sayılması için yeterli olacaktır. Bu çerçevede, imzalanmış/tasdik edilmiş olan elektronik beyanname imzalayan/tasdik eden meslek mensuplarınca gönderilecektir.

            Dolayısıyla, Derneğinizin kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmadığından muhtasar beyannamelerinizin meslek mensupları tarafından imzalanması ve münhasıran bu meslek mensupları tarafından elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de;

            Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın,

             -Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini,

            – Geçici Vergi Beyannamelerini,

            Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın,

            – Muhtasar Beyannamelerini,

            – Katma Değer Vergisi Beyannamelerini

 elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

            Bu kapsamda ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmayan mükelleflerin Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyetleri bulunmamaktadır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için gerekli olan kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilme şartlarını taşımadığınızdan, kendi beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Buna göre beyannamelerinizi ihtiyari olarak elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler vasıtasıyla elektronik ortamda göndermek istemeniz halinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile aranızda 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ni düzenlemeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Derneklere Şifre Verilip Verilemeyeceği Hk.

18.11.2011

B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[8560]-1018

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Derneklere Şifre Verilip Verilemeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu