T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-18-242

20/02/2012

Konu

:

Beyannameye dahil edilmeyen gayri maddi hak satış gelirlerinden ana merkeze aktarılan tutar üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türkiye’de petrol arama faaliyetinde bulunmak üzere …/…/.2007 tarihinde kurularak tescil edilen ve dar mükellef statüsünde bulunan şubenizin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile işbirliği çerçevesinde Karadeniz’de petrol arama faaliyeti gerçekleştirdiği ancak 2010 yılı içinde gayrimaddi hak devri sebebiyle petrol arama faaliyeti dışında bir gelir elde ettiği ve bu gelir üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında %20 oranında vergi tevkifatı yapıldığı, elde edilen söz konusu gelirin anılan Kanunun 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince beyan edilmediği belirtilerek  gayrimaddi hak devri karşılığında sağlanan gelirin ana merkeze transferi sırasında kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların, yalnız Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 22 nci maddesinde;

“(1) Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır.

(2) Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve iratları hakkında, Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak, bu kazanç ve iratların Türkiye’de yapılmakta olan ticarî veya ziraî faaliyet kapsamında elde edilmesi halinde, kurum kazancı bu maddenin birinci fıkrasına göre tespit edilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca aynı Kanunun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Maddenin sekizinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, gelir unsurları veya faaliyet konulan itibarıyla ayrı ayrı belirleme, sıfıra kadar indirme ve belirtilen oranın iki katına kadar artırma konusunda yetki verilmiş olup bu yetkiye istinaden yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinti oranları petrol arama faaliyeti dolayısıyla sağlanacak serbest meslek kazançlarından %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden de %20 olarak belirlenmiştir.

Maddenin dokuzuncu fıkrasında ise; ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere bu maddeye göre vergisi kesinti yoluyla alınan kazanç ve iratlar için Kanunun 24 veya 26 ncı maddelerine göre beyanname verilmesi veya bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere söz konusu kazanç ve iratların dahil edilmesinin ihtiyari olduğu hükme bağlanmıştır.

Dilekçeniz ekinde yer alan …/…/2010 tarihli “Ortak İşletme Anlaşmasında İlk Değişiklik” belgesinin tetkikinden; TPAO ve şirketiniz arasında …/…/2006 tarihinde ortak işletme anlaşması yapıldığı, anlaşma çerçevesinde TPAO’nun Karadeniz’in belli alanlarında yapılacak petrol arama faaliyetine ilişkin sahibi olduğu petrol arama ruhsatının %50 ortaklık hissesini şirketinize devrettiği, şirketinizin de sahibi olduğu hissenin bir kısmının …. Exploration And Production Turkey B.V.’ye devir ve temlik ettiği anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türkiye’deki petrol arama faaliyetiniz kapsamında sahip olduğunuz arama ruhsatı ortaklık hissesinin bir kısmının başka bir şirkete devri nedeniyle sağlamış olduğunuz kazanç her ne kadar gayrimaddi hak devri olarak vergi kesintisine tabi tutulmuş olsa da bu kazancın Türkiye’deki şubeniz vasıtasıyla yapılmakta olan ticari faaliyetten ayrı olarak düşünülmesi mümkün olmadığından kurum kazancına dahil edilerek beyan edilmesi gerektiği tabiidir.

Öte yandan, elde ettiğiniz söz konusu kazancın ana merkeze aktarılması halinde, aktarılan tutar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Beyannameye Dahil Edilmeyen Gayri Maddi Hak Satış Gelirlerinden Ana Merkeze Aktarılan Tutar Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

20.02.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-18-242

Son Yorumlananlar

Top
Menu