T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[42-12/9]-921

11/09/2012

Konu

:

Birden fazla inşaat ve onarma işi ile bu kapsamda olmayan işlerin de bulunması halinde iş makinelerinin amortismanlarının dağıtımı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızca taahhütte bulunulan yıllara sari inşaat işlerinden, konut yapı kooperatifi taahhüt işinin 30.04.2011 tarihinde, havaalanı pist onarımı ve uzatımı işinin ise 28.02.2011 tarihinde tamamlandığı, 06.12.2011 tarihinde ise yıllara sari tünel ve yol inşaat taahhüt işinin yüklenildiği, söz konusu tünel ve yol inşaat taahhüt işinde kullanılmak üzere Kasım/2011 ve Aralık/2011 aylarında iş makineleri alındığı ve makinelerin hiçbir işte fiilen kullanılmadığı, ayrıca firmanızın bu faaliyetler yanında 2011 yılı içerisinde bir adet gayrimenkul satışı ile arızi olarak ilk madde ve malzeme ile sabit kıymet satışı gerçekleştirdiği ve faiz geliri elde ettiği belirtilerek;  söz konusu iş makineleri ile ilgili kullanılmayan döneme isabet eden amortismanın iş makinelerinin alınmasına neden olan tünel ve yol inşaat maliyetlerine mi, yoksa ortak giderlere mi kaydedileceği, ortak giderlere kaydedilmesi halinde Şubat/2011 ve Nisan/2011 tarihlerinde tamamlanan inşaat işleri ile yurt içi satışlar, sabit kıymet satışları ve faiz gelirlerine hangi yöntem ile pay verileceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 ve 44 üncü maddelerinde yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde işlerin kapsamı, kazancın tespiti ve beyana ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

            Anılan Kanunun “Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtılması” başlıklı 43 üncü maddesinde ise;

            “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara göre dağıtılır:

            1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;

            2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde;

            3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre”

            dağıtıma konu olacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu çerçevede, birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya yıllara sari inşaat ve onarma işleriyle birlikte sair işlerde de müşterek kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının, varlıkların her bir işte kullanıldıkları gün sayısı dikkate alınarak dağıtılması gerekmektedir.

            Ancak, yıllara sari inşaat işinde kullanılmak üzere alınan tesisat, makine ve ulaştırma araçları için hesaplanan amortisman tutarlarının, anılan tesisat, makina ve ulaştırma araçlarının yıllara sari inşaat işine özgülenmiş olmasından ötürü yıllara sari inşaat işinin maliyetine eklenmesi gerekir.

            Buna göre, firmanız tarafından 06.12.2011 tarihinde başlayan yıllara sari tünel ve yol inşaatı işinde kullanılmak üzere Kasım/2011 ve Aralık/2011 aylarında satın alınan ve zikredilen işe hasredilen iş makineleri için hesaplanan amortisman tutarlarının tamamı anılan işin maliyetine eklenmek suretiyle hesaplara intikal ettrilmelidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Birden Fazla İnşaat Ve Onarma İşi İle Bu Kapsamda Olmayan İşlerin De Bulunması Halinde İş Makinelerinin Amortismanlarının Dağıtımı Hk.

11.09.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[42-12/9]-921

Son Yorumlananlar

Top
Menu