Çalınan Araca İlişkin Fatura Düzeni Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-896

08/07/2011

Konu

:

Çalınan araca ilişkin fatura düzeni hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, işletmenizin aktifine kayıtlı aracın 2008 yılında çalındığı, sigorta şirketinin çalınan aracın bedelini banka kanalıyla tarafınıza ödediği ancak 2010 yılında aracın bulunduğu, sigorta şirketinin aracı sattığı ve işletmenizden, tahsil etmiş olduğunuz sigorta tazminatı ile  ilgili 2010 yılında fatura düzenlenmesini talep ettiği belirtilmekte, bu araca ilişkin fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 227’nci maddesinde; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” denilmektedir.

Aynı Kanunun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229’uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı  satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

“Faturanın Nizamı” başlıklı 231’inci maddesinin 5’inci fıkrasında; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bununla birlikte, 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde; “Dönemsellik Kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi ve hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılanması bu kavramın gereğidir.”  denilmektedir.

Bu itibarla, 2008 yılında çalınmış olan aracınızla ilgili olarak sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminat tutarı için sigorta şirketi adına tazminatın tahsil edilmesinden itibaren 7 gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak sigorta tazminatları  katma değer vergisinin konusuna girmediğinden bu tutarlar için düzenlenen faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Ancak, 2008 hesap döneminde sigorta şirketinin, şirketinize ödediği tazminata ilişkin faturanın o dönemde düzenlenmemiş olması halinde daha sonraki hesap dönemlerinde tanzim edilmesi mümkündür. Tahsil edilen gelirin her halükarda 2008 yılı hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Diğer taraftan, sigorta tazminat bedeli için daha önce düzenlenmiş bir fatura mevcut ise bu bedele ilişkin yeni bir fatura düzenlenmeyeceği tabiidir.          

Öte yandan, aracın çalınmasından dolayı sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminatın tamamı için fatura düzenledikten sonra, aracın üçüncü bir şahsa satılmasından dolayı ayrıca fatura düzenlemeniz mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çalınan Araca İlişkin Fatura Düzeni Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-896

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Çalınan Araca İlişkin Fatura Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu