T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[10-2013/3]-608

03/10/2013

Konu

:

Cami yapımı için yapılan harcamaların gider olarak   kaydedilip kaydedilemeyeceği

 

         

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin … ilçesinde belirlenmiş alana cami yaptıracağı, bunun için şirket yönetim kurulu kararı ile … Kaymakamlık Makamına başvurulup olur alındığı ve … Müftülüğüne bildirildiği, şirketiniz ile … Müftülüğü arasında cami yapımı için protokol imzalandığı, yapılan bu işlemlerin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/ç maddesinde yer alan “ibadethanelerin inşası dolayısıyla yapılan harcamaların” kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilerek indirim konusu yapılması hükmünün uygulanması için yeterli olup olmadığı, ayrıca bu konudan ayrı olarak cami inşası süresinde veya bitiminde şirketinizin ortaklarından … ve …’nun diğer kardeşleri olan …’nun ortak olduğu … Şti’nin de cami yapımına katkıda bulunmak istediği belirtilerek, … Şti’nin şirketinize cami inşası için nakit ödemede  bulunması ve bunun karşılığında şirketinizden fatura alması, şirketinizin faturayı gelir yazması halinde … Şti’nin şirketinizden aldığı söz konusu faturayı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ç maddesinde belirtildiği şekilde indirim konusu yapıp yapamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından veya beyan edilecek gelirlerden indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.2. Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde,

            – Düzenlemedeki ‘ibadethane’ ifadesinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan yerler anlaşılması gerektiği,

            – Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

            Ayrıca, Tebliğin “10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi” başlıklı bölümünde de;

             “Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir. Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

            Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

            Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

            Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

            (7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5. maddesiyle eklenen paragraflar) Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışlar, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

            Ancak, bunlar dışındaki diğer dernek veya vakıflara bu amaçla yapılan bağış ve yardımların ise; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla gerekli harcamaları finanse etmek üzere bağış ve yardım toplama amacıyla bir organizasyon oluşturulması ve bu hususta mülki idare amirleri ile bir protokol yapılması, nakdi olarak yapılacak bağış ve yardımlar için sadece protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere bir hesap açılması ve yapılan bağış ve yardımların bu hesaba yatırılması, ayni olarak yapılan bağış ve yardımların protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere şartlı olarak makbuz karşılığında yapılması, banka dekontu ile makbuzda hangi amaçla yapıldığına ilişkin bir açıklamanın yer alması, yapılan bağış ve yardımların,  sadece yapılacak o işle ilgili olarak mülki idare amirleri gözetim ve denetimi altında kullanılması şartlarıyla, tamamının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün olacaktır.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun eklerinin incelenmesinden; şirketinizce mülkiyeti … Belediyesine ait olan ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen …pafta, … ada, … no.lu parseldeki arsa üzerine cami ve müştemilatı yapımı konusunda … İlçe Müftülüğü ile protokol yapıldığı ve … Kaymakamlığının … tarihli oluru ile cami yapım izni verildiği, cami inşaatı tamamlandıktan sonra hiçbir hak iddia edilmeden adı geçen idareye teslim edileceği anlaşılmıştır.

             Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; şirketiniz ile … İlçe Müftülüğü arasında düzenlenen protokol çerçevesinde yapılan cami inşaatı ve harcamaların kaymakamlıkça denetlenmesi şartıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ç maddesi gereğince kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Yapılan bağışın belgelendirilmesi için de şirketinizce yapılan harcamalara ilişkin Kaymakamlığa fatura düzenlemesi ve düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin bağış olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

             Öte yandan, yapımı için izin alınan cami ve müştemilatına ilişkin düzenlenen protokolde … Şti’nin de bazı harcamaları karşılayacağının belirlenmesi ve yapılan harcamaların Kaymakamlıkça denetlenmesi ya da  bu cami inşaatında kullanılmak üzere makbuz karşılığı Kaymakamlığa nakdi bağış yapılması halinde, anılan şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların da kurum kazancından indirimi mümkün olabilecektir. Ancak, … Şti tarafından yapılacak söz konusu bağışların şirketinize yapılması durumunda ise bu bağışların kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün olmayacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cami Yapımı İçin Yapılan Harcamaların Gider Olarak Kaydedilip Kaydedilemeyeceği

03.10.2013

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[10-2013/3]-608

Son Yorumlananlar

Top
Menu