T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.02-KV-2011/1-138

22/02/2012

Konu

:

GİDER

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile 30.07.2009 tarihli dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalatını yaptığınız tekstil ürün hammaddesi için, belge süre sonu olan 27.05.2010 tarihine kadar yurt dışı çıkışını tamamlayamadığınızdan cezai duruma düştüğünüz,  ek süre verilebileceği düşüncesi ile belgeyi kapatmadığınız,  16.05.2011 tarihinde 6111 sayılı yasadan faydalanarak, … Gümrük Müdürlüğüne müracaat ederek ilgili belgenin kapatılması için gereken vergi ve cezaların alınması ve taksitlendirilmesi için başvurduğunuz  ve adınıza 2.478,71.-TL gümrük vergisi, 1.859,03.-TL K.K.D.F, 8.675,47.-TL ek mali yükümlülük, 5.998,47.-TL KDV, 1.790,58.-TL Ü.F.E., 1.040,11.-TL taksit faizi olmak üzere toplam 21.842,37.-TL tahakkuk ettirildiği belirtilerek tahakkuk eden gümrük vergisi, K.K.D.F. ve ek mali yükümlülüklerin şirketinizce gider yazılıp yazılmayacağı hakkında bilgi istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, aynı fıkranın (6) numaralı bendinde ise işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların, safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmış olup Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 6111 sayılı Kanundan yararlanarak taksitlendirmiş bulunduğunuz gümrük vergisi ile K.K.D.F’nin ödendiği dönemde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi gereğince ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan,  söz konusu ödemeler üzerinden hesaplanacak cezalar, gecikme zamları ve faizler ile ek mali yükümlülüğün kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cezalı Duruma Düşülmesi Nedeniyle Tahakkuk Eden Gümrük Vergisi, K.k.d.f. Ve Ek Mali Yükümlülüklerin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

22.02.2012

B.07.1.GİB.4.20.15.02-KV-2011/1-138

Son Yorumlananlar

Top
Menu