Cnc Torna, Cnc Freze, Cnc Tel Erezyon Gibi Bilgisayar Donanımlı Makineler İçin Uygulanması Gereken Amortisman Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Cnc Torna, Cnc Freze, Cnc Tel Erezyon Gibi Bilgisayar Donanımlı Makineler İçin Uygulanması Gereken Amortisman Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

27575268-105[315-2013-189]-876

20/08/2013

Konu

:

CNC Torna, CNC Freze, CNC Tel Erezyon gibi bilgisayar donanımlı makineler için uygulanması gereken amortisman oranı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden,  … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz ve savunma sanayi ile havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara yan sanayi ürünlerinin imalatını yaptığınızdan bahisle CNC Torna, CNC Freze ve CNC Tel Erezyon makinelerinin bilgisayar donanımlı olması nedeniyle, uygulanması gereken amortisman oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişen 315’inci maddesine göre, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

            Buna göre, işletmenizde kullandığınız CNC Torna, CNC Freze ve CNC Tel Erezyon gibi makinelerin 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin 65.2.”Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler” bölümü uyarınca faydalı ömürlerinin 10 yıl, amortisman oranlarının ise %10 olarak uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cnc Torna, Cnc Freze, Cnc Tel Erezyon Gibi Bilgisayar Donanımlı Makineler İçin Uygulanması Gereken Amortisman Oranı Hk.

20.08.2013

27575268-105[315-2013-189]-876

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Cnc Torna, Cnc Freze, Cnc Tel Erezyon Gibi Bilgisayar Donanımlı Makineler İçin Uygulanması Gereken Amortisman Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu