Damacana Alış Bedellerinin Ticari Mal Olarak Mı Yoksa Depozito Olarak Mı Değerlendirilmesi Gerektiği Ve Kdv Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Damacana Alış Bedellerinin Ticari Mal Olarak Mı Yoksa Depozito Olarak Mı Değerlendirilmesi Gerektiği Ve Kdv Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

95462982-105[VUK-12-45]-251

29/08/2013

Konu

:

İçme suyunun damacana ile perakende satışı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, damacanalara konulmuş perakende su satışı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, söz konusu faaliyet için yaptığınız alımlarda damacana için %18 su için %8 olarak KDV uygulanan ayrı ayrı faturalar aldığınız ve aynı firmaya aynı bedel üzerinden boş damacanaları fatura ettiğinizden bahisle, alış faturalarındaki damacana bedellerinin ticari mal olarak mı yoksa depozito olarak mı değerlendirilmesinin gerektiği, ayrıca tarafınızdan fatura edilen boş damacanalara ait fatura bedellerinin hasılat olarak mı yoksa depozito olarak mı çıkışlarının yapılmasının gerektiği konularında bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir.

            Kanunun 2/4 üncü maddesinde ise kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslimin bunların dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Konuya ilişkin olarak 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünün birinci bendinde, geri verilmesi mutat olan ambalaj maddelerinin içine konuldukları maddelerle birlikte tesliminde verginin, asıl maddenin bedeli üzerinden hesaplanacağı, ambalaj maddesi verginin kapsamına girmediğinden vergiye tabi tutulmayacağı; ikinci bendinde ambalajlanarak satılması mutat maddelerin tesliminde, faturada ambalaj için ayrıca bir bedel gösterilmemesi, yani teslim bedelinin ambalaj maddesine ait tutarı da içine alacak şekilde tek tutar olarak ifade edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

      Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İspat edici kağıtlar” başlıklı 227 nci maddesinde; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” denilmiş olup, söz konusu kayıtların aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.

        Mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde, faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 231 inci maddesinin 5 inci bendinde de faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmektedir. Aynı Kanunun 232 nci maddesi hükmüne göre de tüccarların, sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura verme ve aldıkları emtia veya hizmetler için de fatura isteme ve alma mecburiyetleri bulunmaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; damacanaların depozito olarak değerlendirilmesi halinde, teslim damacanaları da ihtiva edecek şekilde su teslimi sayılacak, düzenlenecek faturada damacanalar için ayrıca KDV hesaplanmayacaktır.

            Ancak, söz konusu damacanaların işletme açısından ticari mal olarak değerlendirilmesi halinde teslime ilişkin faturada damacanalar ayrıca gösterilerek % 18 oranında KDV hesaplanacaktır.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Damacana Alış Bedellerinin Ticari Mal Olarak Mı Yoksa Depozito Olarak Mı Değerlendirilmesi Gerektiği Ve Kdv Uygulaması Hk.

29.08.2013

95462982-105[VUK-12-45]-251

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Damacana Alış Bedellerinin Ticari Mal Olarak Mı Yoksa Depozito Olarak Mı Değerlendirilmesi Gerektiği Ve Kdv Uygulaması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu