T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-125[5-2012/20-203]-78

30/07/2013

Konu

:

Damızlık birliği tarafından tarımsal kalkınma kooperatifine, kooperatifçe de süt üreticilerine aktarılan destek bedellerinin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, tarımsal amaçlı kooperatifinizce, üyelerinizce üretilen sütlerin alınarak işleme tabi tutulmadan … Damızlık Birliğine satışının yapıldığı, Tarım Bakanlığı tarafından her yıl süt üretimini teşvik etmek amacıyla litre başına verilen ve damızlık birliği aracılığı ile kooperatif hesaplarına aktarılan, kooperatifinizce de süt üreticisi üyelere dağıtılan süt teşvik primlerinin kurumlar vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ise tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Tarımsal kalkınma kooperatiflerinde esas amaç, ortaklarca üretilen ürünlerin kooperatif tarafından en elverişli koşullarda pazarlanması olup yukarıda belirtilen şartların tamamını taşıyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Ancak, yapılan sorgulama neticesinde de kooperatifinizin kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu anlaşılmıştır.

            Öte yandan, 06.05.2011 tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/26 no.lu Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde, çiğ süt üretiminin desteklenmesi ile ilgili olarak üreticilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Damızlık Birliğince süt üretimini teşvik etmek amacıyla kooperatifiniz üyelerine dağıtılmak üzere kooperatifinizin hesaplarına aktarılan ve kooperatifiniz tarafından da  üyelerinize dağıtılan destek ödemelerinin kurum kazancınıza dahil edilmemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Damızlık Birliği Tarafından Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, Kooperatifçe De Süt Üreticilerine Aktarılan Destek Bedellerinin Kurumlar Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.

30.07.2013

50426076-125[5-2012/20-203]-78

Son Yorumlananlar

Top
Menu