T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-40-9-1015

18/11/2011

Konu

:

Davadan vazgeçme bedelinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … numaralı vergi mükellefi olduğunuzu, … Ltd. Şti. tarafından firmanız aleyhinde açılan dava dosyasındaki hak ve taleplerden vazgeçilmesine ilişkin olarak … .2010 tarihli anlaşma ve ibranamenin düzenlendiği belirtilerek anılan şirkete davadan vazgeçme bedeli olarak ödenen tutarın, kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde de ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak yazılabileceği  belirtilmiştir.

Buna göre, mukaveleye dayanarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatın gider kaydedilebilmesi için söz konusu zarar, ziyan ve tazminat ödemesinin iş ile ilgili olduğunun başlangıçta yapılan mukavelede öngörülmüş olması gerekmektedir.

Diğer yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, sözleşmede ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin gider olarak kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden … Ltd. Şti. tarafından düzenlenen anlaşma ve ibraname ile; anılan şirketin 01.02.1997 – 31.01.1998 tarihleri arasında geçerliliği olan 21.12.1996 tarihli satış protokolünden, 21.12.1996 tarihli kiralama anlaşmasından ve 23.01.1997 tarihli … satış protokolünden doğan hak ve talepler ile  … 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan … esas numaralı davadan, belirlenen bedel karşılığında vazgeçildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından … Ltd. Şti.’ne sulhname niteliğindeki ibraname ve anlaşmaya istinaden ödenmesine karar verilen ve özelge talep formunda davadan vazgeçme bedeli olarak adlandırılan tutarın, düzenlenen mukaveleye istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminat niteliğinde olmaması nedeniyle kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Davadan Vazgeçme Bedelinin Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilip İndirilmeyeceği Hk.

18.11.2011

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-40-9-1015

Son Yorumlananlar

Top
Menu