T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-GVK 37-2286

25/07/2012

Konu

:

Defterlerdeki bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması faaliyeti için yapılan ödemeden dolayı gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sandığınızın 1965 yılından 2006 yılına kadar kalamoza defterlerine yazılan (Toplam 100 kalamoza) prime tabi istihkaklarını bilgisayar ortamına aktarılması işini …….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……… vergi kimlik numaralı mükellefi ……… şahıs firmasına verdiğinizi, adı geçen firmanın 6 ay süre ile 5-6 kişi istihdam ederek işlemi 2011 Aralık ayında bitirdiği ve anlaşma tutarı ……..-TL.+KDV fatura tanzim edilerek ödemenin yapıldığını belirterek, söz konusu faaliyetin serbest meslek kazancı hükümlerine göre değerlendirerek stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. 

            Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde,

            “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”

             hükmüne yer verilmiştir.

             Aynı Kanun’un 66’ncı maddesinde ise

            “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.”

             hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan aynı Kanun’un 37’nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

            Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir.

            Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

            Aynı Kanun’un 94’üncü maddesinde ise tevkifat yapacaklar ile tevkifata tabi ödemeler sayılmış olup ticari kazançlar tevkifata tabi ödemeler arasında yer almamıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre,  anılan işin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesinden dolayı tarafınızca yapılan ödemeden tevkifat yapılmaması ve bu faaliyetten elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Defterlerdeki Bilgilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması Faaliyeti İçin Yapılan Ödemeden Dolayı Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk..

25.07.2012

62030549-GVK 37-2286

Son Yorumlananlar

Top
Menu