T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

96620903-48.15.01/1-91

09/06/2012

Konu

:

Derneğe ait iktisadi işletme tarafından gerçekleştirilen  tenis idman ve sporu faaliyetinin kurumlar vergisi karşısındaki durumu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Deneğinize ait iktisadi işletmeniz tarafından …’da isteyen kişilere ücret karşılığı uygulamalı tenis idman ve sporu yaptırıldığı ve kulübünüzün Türkiye Tenis Federasyonunun tescilli üyesi olduğu belirtilerek iktisadi işletmenizin Kurumlar Vergisinden muaf olup olmadığı ile alınan ücretlere uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır

            Anılan Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır.

            03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.12.) bölümünde,

             “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükümlerinden yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin;

            -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerine ait olması,

            -Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması,

gerekmektedir.”

            şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

            Öte yandan, … Tenis Spor Kulübünün … lisans numarası ile Türkiye Tenis Federasyonunun tescilli üyesi olduğu anlaşılmıştır.

            Buna göre, Türkiye Tenis Federasyonuna spor kulübü olarak tescil edilmiş olan spor kulüplerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret bulunan iktisadi işletmeleri kurumlar vergisinden muaf olacağından iktisadi işletmenizin belirtilen şartlar çerçevesinde tenis idman ve sporu ile ilgili faaliyetlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekecektir. Ancak, iktisadi işletmeniz tarafından ücret mukabili verilen kurs hizmetleri muafiyet kapsamı dışında olup bu şekilde elde edilen gelirlerin iktisadi işletme açısından kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazancı olarak dikkate alınması gerekmektedir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin 3-g fıkrasında ise derneklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin faaliyetleri doğrudan katma değer vergisinin konusuna alınmamış, bu kuruluşlara ait veya tabi olan müesseselerin yukarıda belirtilen nitelikteki teslim ve hizmetleri vergiye tabi tutulmuştur. Spor kulübü dernekleri amatör ve profesyonel spor faaliyetleri yanında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müesseseler işletmekte olduklarından, bir iktisadi işletme niteliğinde olan sosyal tesis, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları, sağlık merkezleri, plaj tesisleri ve benzeri iktisadi işletmelerin teslim ve hizmetleri genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

            Dolayısıyla, Derneğinize ait iktisadi işletmenin aylık …TL karşılığında vermiş olduğu tenis kursu ve tenis oynatma hizmeti KDV ye tabi olup, hizmetten yararlananlardan alınan bedele genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Derneğe Ait İktisadi İşletme Tarafından Gerçekleştirilen Tenis İdman Ve Sporu Faaliyetinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu

09.06.2012

96620903-48.15.01/1-91

Son Yorumlananlar

Top
Menu