T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-797                                                      29/02/2012

Konu : Derneğe yapılan bağış ve yardımların

gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

tarafından indirim konusu yapılıp

yapılamayacağı.

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, derneğinize yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazanç tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5’ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının

(5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

03/04/02007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2. Bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde de gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar tarafından Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmının kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum

kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkündür. Ancak, yapılan bağış ve yardımların doğrudan doğruya kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olmadığından, bu tutarların ticari bilanço karının tespitinde gider olarak dikkate alınmış olması halinde, ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen giderler içinde gösterilmeleri gerekmektedir.

Bağış veya yardımın yapıldığı dönemde bağış yapan kurumun faaliyetinin zararla sonuçlanmış olması veya kurum kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen kısmının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilmesi veya zarar olarak devredilmesi mümkün değildir.

Kurumlar tarafından dernek veya vakıflara ayni ya da nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması şarttır. Ayrıca ayni bağış ve yardımların, bağış yapan kurum aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, kurumdan çekip bağışlanan değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili derneğiniz tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Öte yandan, ayni değerlerin, kurumlarca dışarıdan alınarak derneğinize bağışlanmış olması durumunda ise dernek tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dâhilinde ilgili dernek yetkililerinin imzasının bulunması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kurumlar tarafından derneğe yapılan nakdi bağışların indirilebilmesi için bağışı kabul eden dernekçe verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontuyla belgelendirilmesi şarttır.

Bu hükümlere göre, Derneğinizin kamuya yararlı derneklerden olması halinde, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, derneğinize makbuz karşılığı yapacağı bağış ve yardımların Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmakta olup, Derneğinizin kamuya yararlı derneklerden olmaması halinde ise söz konusu bağışların gelir ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Derneğe Yapılan Bağış Ve Yardımların Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

29.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-797

Son Yorumlananlar

Top
Menu