T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

26468226-621-16-2010-102

13/09/2012

Konu

:

Derneğin Spor Toto Teşkilatından İsim Hakkı Karşılığı Gelirlerinin Vergilendirilmesi

 

 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca, … Basketbol Kulübü Derneğine isim hakkı karşılığında yapılan ödemelerin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamakla birlikte, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; aynı maddenin altıncı fıkrasında ise bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevleri arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ” Spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim şirketler” başlıklı  (4.12.) bölümünde ise transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri idman ve spor faaliyeti kapsamında değerlendirilirken idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapılması durumunda, idman ve spor faaliyetlerinin dışındaki bu faaliyetlerin ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, isim hakkı karşılığında yapılan ödemelerin de spor ve idman faaliyeti olarak belirlenen söz konusu faaliyetler kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde isim hakkı; sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara ödenen nakdi değer olarak tanımlanmış olup aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise isim hakkına hak kazanabilmek için ilgili spor müsabakasının veya etkinliğin programda yer alması, müsabakanın veya etkinliğin tamamlanmış olması ve müsabaka veya etkinliğin sonucunun ilgili olduğu federasyonca tescil edilmesinin şart olduğu ifade edilmiştir.

Buna göre, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen spor müsabakalarına veya etkinliklere dayalı olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca hazırlanan veya organize edilen sabit ihtimalli veya müşterek bahis programlarında söz konusu spor kulübünün adının yer alması, belirtilen spor müsabakası veya etkinliğin tamamlanıp sonucunun Federasyonca tescil edilmesi şartıyla spor kulüplerine “isim hakkı” karşılığında yapılan ödemeler idman ve spor faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olup söz konusu ödemeler anılan muafiyet hükmü kapsamında kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu,

29/1-a maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine  yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV yi Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça indirebilecekleri,

34/1 inci maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalara kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Derneğinizin Spor-Toto Teşkilatına verdiği isim hakkının kullandırılması hizmeti Kanunun 1/3-f maddesi kapsamında KDV ye tabi olup, bu işlem nedeniyle hesaplanan KDV Derneğinizin KDV ye tabi başka bir faaliyetinin bulunmaması şartıyla Spor-Toto Teşkilatı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecektir.

Bundan başka faaliyetinizin de bulunması halinde Derneğinize bağlı iktisadi işletmenin KDV mükellefiyeti tesis edilecek ve isim hakkını kullandırılması dahil bütün işlemlerininiz üzerinden hesaplanan KDV mükellef sıfatıyla beyan edilecektir. Diğer taraftan, iktisadi işletmenizin KDV mükellefiyeti ile ilgili olarak yüklendiği KDV nin Kanunun 29/3 ve 34/1 inci maddelerindeki şartlar dahilinde indirim konusu yapılması mümkün olup, mükellefiyet tesisinden önce Derneğiniz giderleri nedeniyle ödediğiniz KDV, iktisadi işletmenizin vergiye tabi işlemlerine ilişkin hesaplanan KDV den irdirilemeyecektir.

Vergi Usul Kanunu Yönünden:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi zorunlu belgelere ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

… Basketbol Kulübü Derneğine isim hakkı karşılığında yapılan ödemeler muafiyet hükmü kapsamında kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber katma değer vergisinden mükellefiyet tesisini gerektirmesi halinde Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura düzenleme mecburiyeti bulunmaktadır. Ancak her iki vergi türünden de mükellefiyetinin bulunmamamsı halinde fatura düzenleme mecburiyeti bulunmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Derneğin Spor Toto Teşkilatından İsim Hakkı Karşılığı Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hk.

13.09.2012

26468226-621-16-2010-102

Son Yorumlananlar

Top
Menu