T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[98-13/1]-901

22/08/2013

Konu

:

Dernek merkezinin muhtasar beyannamesini aylık olarak, şubelerinin ise 3 aylık olarak vermesi durumunun uygun olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; …. bünyesinde yaklaşık 714 adet şubeniz bulunduğu, şubelerinizde gönüllülük usulüyle çalışıldığı ve birçok şubenizde sadece şube başkanının çalıştığı, derneğiniz genel merkezinin muhtasar beyannamesini aylık olarak düzenleyip beyan ettiği ancak bazı şubelerinizin muhtasar beyannamelerini Gelir Vergisi Kanunu’nun 98’inci maddesi hükmü gereğince 3’er aylık dönemlerde beyan ettiği belirtilerek, dernek genel merkezi olarak muhtasar beyannamenizi aylık olarak beyan etmekte iken şubelerinizin muhtasar beyannamelerini aylık ve 3’er aylık dönemlerde beyan etmesinin usulen uygun olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 98 inci maddesinde ise, “94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

            Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.

            Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94 üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler”  hükmüne yer verilmiştir.

            Dolayısıyla zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlar yaptıkları tüm ödemeler üzerinden Kanunun 94 üncü maddesine göre yapmak zorunda oldukları vergi tevkifatına ilişkin muhtasar beyannamelerini, tevkifatın kira ödemesine veya diğer ödemelere ilişkin olup olmadığına bakılmaksızın, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; derneğinize bağlı şubelerin 10 ve daha az işçi çalıştırıyor olması; zirai ürün alımında bulunmama şartlarına haiz olması ve bağlı bulundukları vergi dairelerine önceden bildirmeleri şartıyla, muhtasar beyannamelerini, her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar vermeleri mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, dernek genel merkezi olarak muhtasar beyannamenizi aylık olarak beyan etmekte iken şubelerinizin muhtasar beyannamelerini aylık ve 3’er aylık dönemlerde beyan etmesinde ise herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Dernek Merkezinin Muhtasar Beyannamesini Aylık Olarak, Şubelerinin İse 3 Aylık Olarak Vermesi Durumunun Uygun Olup Olmadığı Hk.

22.08.2013

38418978-120[98-13/1]-901

Son Yorumlananlar

Top
Menu