T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.53.10.00-VUK-66-3

01/02/2012

Konu

:

Amatör Spor Kulüplerine verilen Reklam giderlerinin gider yazılıp yazılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Müdürlüğünüz tarafından, amatör spor kulüplerine (… Derneğine) ve eğitim birimlerine (ilköğretim okullarına) gider pusulası düzenlenerek reklam verildiği, gider pusulasında %18 KDV ve %10 stopaj uygulandığı belirtilerek, söz konusu reklam bedeli karşılığında gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği, gider pusulasında stopaj vergisinin uygulanıp uygulanmayacağı, gider pusulası düzenlenmemesi durumunda yapılan reklam giderinin derneğin alındı belgesi ve ödemenin yapıldığı banka dekontuyla kayıtlarına gider olarak alınıp alınamayacağı hususunda görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, Müdürlüğünüz tarafından amatör spor kulüplerine (… Derneğine) ve eğitim birimlerine (ilköğretim okullarına) verilen reklamlar karşılığında yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında yapılan bir ödeme olmadığından tevkifat yapılmayacağı tabiidir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/3-f maddesinde Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’ye tabi olduğu,

            -9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

            hükme bağlanmıştır.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 30 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin “F/2- Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması”  başlıklı bölümünde; uygulamada gerçek usulde KDV mükellefi olan bazı işletmelerin, profesyonel veya amatör spor kulüplerine oyuncuların formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklam verdikleri; bu şekilde reklam verme işlemleri ile ilgili KDV’nin reklamı alanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde, reklamı verenler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği ifade edilmiştir.

            Buna göre Müdürlüğünüzün amatör spor kulübü olan … Spor Kulübüne reklam vermesi işlemi KDV Kanununun 1/3-f maddesi gereğince KDV’ye tabi tutulacaktır.

            Reklam verme işlemi ile ilgili KDV;

            … Spor Kulübünün gerçek usulde KDV mükellefi olması durumunda, anılan Spor Kulübü tarafından genel esaslara göre mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.

            … Spor Kulübünün gerçek usulde KDV mükellefi olmaması durumunda ise Müdürlüğünüz tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

            “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne, 229 uncu maddesinde ise ” Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla reklam verilen amatör spor kulüpleri ya da eğitim birimlerine ait iktisadi işletme oluşması halinde, verilen reklam hizmeti karşılığında fatura düzenlemeleri, iktisadi işletme oluşmaması durumunda ise reklam bedellerinin ilgili mevzuatlarına uygun olarak düzenleyecekleri dernek alındı belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Derneklere Ait Amatör Spor Kulüplerine Verilen Reklam Giderlerinin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

01.02.2012

B.07.4.DEF.0.53.10.00-VUK-66-3

Son Yorumlananlar

Top
Menu