T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-34-99

18/04/2012

Konu

:

Devralınan şirketin devir tarihine kadar ödediği kesinti yoluyla alınan vergileri ile geçici vergilerinin mahsup edilemeyen tutarlarının, devralan şirketçe mahsup edilip edilemeyeceği hk.

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 07.12.2009 tarihinde tüm aktif ve pasifiyle kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devraldığınız … .’ye ait devir beyannamesinin süresinde verildiği, 2009 yılı hesap dönemi ile ilgili olarak 703,06.-TL kesinti yoluyla ödenen vergi ile 14.822,14.-TL geçici vergi olmak üzere toplam 15.525,20.-TL tutarındaki verginin, devir nedeniyle verilen kıst dönem beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinin oluşmaması nedeniyle mahsup edilemediği ve iadesi gereken kurumlar vergisi olarak beyannamede gösterildiği belirtilerek, şirketinizin 2009 ve 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde mahsubu yapılmayan söz konusu vergilerin 2011 yılına ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilip edilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde, münfesih kurum ile birleşilen kurumun devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verileceği; anılan Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, Kanunun birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre verilecek devir beyannamelerinin devralan veya birleşilen kurumun devir veya bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar devralan veya birleşilen kurumlarca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “20.1. Devir halinde vergilendirme ve beyan” başlıklı bölümünde, “Geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı döneme ilişkin olarak devir işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Devir nedeniyle münfesih hale gelen kurumun, devir tarihine kadar ödediği geçici vergiler, devir dolayısıyla vergilenecek devir öncesi kazanç üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Mahsup edilemeyen tutarın kalması halinde, bu tutar birleşilen kurumun kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.” açıklamasına yer verilmiş olup kesinti suretiyle ödenen vergilerin de aynı çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa uygun olarak yapılacak devir işlemlerinde münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınarak aynen bilançosuna geçirilmesi esas olup birleşilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer görevlerini yerine getireceğini taahhüt etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, devir işlemi ile münfesih kurumun tüzel kişiliğinin sona erdiği ancak, aktif ve pasif bilanço değerleriyle devrolduğu kurumun içinde yer aldığı açıktır.

            Buna göre, devir nedeniyle münfesih hale gelen kurumun devir tarihine kadar ödediği kesinti suretiyle alınan vergiler ile geçici vergilerin, devir dolayısıyla vergilenecek devir öncesi kazanç üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmesi sonucunda, mahsup edilemeyen tutarın kalması halinde, bu tutarın öncelikle şirketinizin 2009 yılına ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi, bu mahsup sonrası iade edilecek bir tutarın kalması halinde de 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Devralınan Şirketin Devir Tarihine Kadar Ödediği Kesinti Yoluyla Alınan Vergileri İle Geçici Vergilerinin Mahsup Edilemeyen Tutarlarının, Devralan Şirketçe Mahsup Edilip Edilemeyeceği Hk.

18.04.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-34-99

Son Yorumlananlar

Top
Menu