Doğalgaz Sayaçları İçin Ölçü Ayar Mevzuatı Kapsamında Yapılan Kalibrasyon Giderlerinin Amortisman Yoluyla İtfa Edilip Edilmeyceği Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

58889402-105[313. Mad.2015/127-1057]-19

09/02/2016

Konu

:

Doğalgaz sayaçları için ölçü ayar mevzuatı kapsamında   yapılan kalibrasyon giderlerinin amortisman yoluyla itfa edilip edilmeyceği   hk.

     

            Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, doğalgaz sayaçları için ölçü ayar mevzuatı kapsamında yapılan kalibrasyon giderlerinin amortisman yoluyla, ölçü ayar mevzuatı kapsamı dışında yapılan bakım onarım ve kalibrasyon giderlerinin ise amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yoluyla indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

            – 262 nci maddesinde, maliyet bedelinin iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği,

            – 272 nci maddesinde, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin, gayrimenkulün maliyet bedeline ekleneceği, gayrimenkuller için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellefin bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetinde olduğu,

            – 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği

            hükme bağlanmıştır.

                  

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, ölçüm yapan alet vb. iktisadi kıymetlerin doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol eden bir işlemi ifade eden kalibrasyon, iktisadi kıymetlerin bakımı kapsamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, bakım niteliğinde olan kalibrasyon işlemi için yapılan harcamaların amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün olmayıp, doğrudan gider olarak yazılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Doğalgaz Sayaçları İçin Ölçü Ayar Mevzuatı Kapsamında Yapılan Kalibrasyon Giderlerinin Amortisman Yoluyla İtfa Edilip Edilmeyceği Hk.

09.02.2016

B.07.1.GİB.4.10.15.02-105[313. Mad.2015/127-1057]-19

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Doğalgaz Sayaçları İçin Ölçü Ayar Mevzuatı Kapsamında Yapılan Kalibrasyon Giderlerinin Amortisman Yoluyla İtfa Edilip Edilmeyceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu