E-faturaya Geçme Talebi Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

72354795-105[242-2013-11]-52

25/09/2014

Konu

:

            İlgi dilekçenizde, ………….. Vergi Dairesinin vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuzu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa eden mükelleflerden  olduğunuzu, e fatura kullanma mecburiyeti kapsamında 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığına e faturaya geçme talabinde bulunduğunuzu, ancak üretim faaliyetinize son verdiğinizi TAPDK na 16.07.013 tarihinde başvuru yaparak lisansınızın iptal edilmesi talebinde bulunduğunuzu ve ilgili kurumca 11.09.2013 tarihli kararı ile lisansınızın iptal edildiğini belirterek, ayrıca anılan listede sayılan mükelleflerden mal alımınızın da bulunmadığından bahisle elektronik fatura kullanma zorunluluğunuzun devam edip etmediği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

                 Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 inci maddesinin iki numaralı fıkrası ile Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden yayımlanan ve elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir.

                  416 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği ile 213 sayılı VUK nun 232 inci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmış olup, 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

                  Söz konusu Tebliğin; ‘3.Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu’ başlıklı bölümünün ‘3.1 Kapsama Giren Mükellefler’ başlıklı alt bölümünde;

                  “3.1.1 Yukarıda verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

                 a)04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

                 b)06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL satış hasılatına sahip olanlar,  ………………..” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

                 Ayrıca  anılan tebliğin 3.1.3. bölümünde ise; ” Bu tebliğ veya 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri  zorunludur…….”   açıklamalarına yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 58 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin 2 inci bölümünde de,”Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanların ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerin zorunluluk kapsamına girdiği “a” ve “b” maddelerinde açık şekilde ifade edilmiştir.” Ayrıca 421 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinin 3.1.1. bölümünün a ve b maddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre, 421 Sayılı Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliğinin  yayımlandığı tarih itibariyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III  sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler listesinde yer aldığınızdan e-fatura kullanma kullanma zorunluluğu kapsamında olduğunuz tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:E-faturaya Geçme Talebi Hk.

25.09.2014

72354795-105[242-2013-11]-52

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /E-faturaya Geçme Talebi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu