T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-8-49

20/02/2012

Konu

:

Ecrimisil ödemelerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizce belediyeler ve şahıslardan baz istasyonu kurmak için kira sözleşmesi yapılarak arsa, arazi ve gayrimenkuller kiralandığı, kira sözleşmeleri çerçevesinde ilgili şahıs ya da belediyelere kira ödemesi yapıldığı, ancak bir süre sonra kamu kurumları tarafından söz konusu gayrimenkullere ait kira ödemelerinin kendilerine yapılması gerektiğini iddia ederek geçmişe ilişkin ödenen kira bedellerinin de ecrimisil olarak kendilerine ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı gönderildiği belirtilerek, şirketiniz tarafından geçmişte yapılmış kiralamalara ilişkin olarak kamu kurumlarınca ecrimisil olarak talep edilen ve şirketinizce ödenen tutarların kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

            Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazancının tespitinde indirimlerinin kabul edilmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; “Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, İdarece talep edilen tazminattır.” hükmü mevcuttur.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından yapılan ecrimisil ödemeleri esas itibariyle kira ödemesi niteliğinde bulunduğundan, ecrimisil ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, ecrimisil bedellerine ilişkin ödenen faizler ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre ödenen gecikme zamlarının ise kurum kazancınının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

            Ayrıca, ecrimisile konu taşınmazlar nedeniyle daha önce şirketiniz tarafından şahıs ve belediyelere ödenmiş ve gider olarak dikkate alınmış olan kira tutarlarının geri alınabilmesi halinde ise söz konusu tutarlar, gelir yazılarak kurum kazancına dahil edilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ecrimisil Ödemelerinin Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

20.02.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-8-49

Son Yorumlananlar

Top
Menu