T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[5-13/6]-1040

20/09/2013

Konu

:

Eğitim öğretim faaliyetinde bulunan şirketin yeni okul   binasına taşınması ve eski binada da farklı bir okul ile faaliyetine devam   etmesi durumunda eğitim öğretim kazançları istisnasından yararlanıp   yararlanmayacağı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin … İli … İlçesinde özel okul işletmeciliği (ilkokul-ortaokul) faaliyetinde bulunduğu, …’da yeni bir okul inşası projeniz olduğu, yaptıracağınız yeni binaya ilköğretim okulunun taşınacağı, ilköğretim okulundan boşalan binada ise lise eğitimi faaliyetine başlanılacağı belirtilerek; eğitim kurumu olarak faaliyet gösterecek olan ilköğretim ve lise okulu işletmeciliğinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde “ Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)” ın kurumlar vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

             6287 sayılı Kanunla değişik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun;

            19 uncu maddesinde, “okul öncesi eğitim, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar.“,

            22 nci maddesinde, “mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.”

            26 ncı maddesinde, “Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.”

            29 uncu maddesinde, “Ortaöğretim çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir.”

            hükümlerine yer verilmiştir.

            İstisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

            5.10.2.1. numaralı bölümünde; istisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığına yazılı olarak başvurmaları gerektiği, istisna uygulaması ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle mükelleflere sonuçtan bilgi verileceği,

            5.10.4. numaralı bölümünde; eğitim öğretim işletmeleri ile rehabilitasyon merkezleri kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya merkez açmaları durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazancın, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirileceği, diğer bir ifadeyle, istisna uygulamasının okul veya merkez bazında yapılacağı,

            625 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir okul açılışı olarak tanımlanmayan, mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde ise istisna uygulamasının söz konusu olmayacağı

            belirtilmiştir.

            Buna göre, 2007 yılından itibaren faaliyet gösteren ilköğretim okulu işletmeciliğinden elde ettiğiniz kazançlara ilişkin, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-ı maddesinde yer alan istisnadan yararlanma süresi 2007-2011 döneminde sona ermiş olup, ilköğretim okulunun …’da yapacağınız yeni okul binasına taşınması, yeni okul açılışı olarak kabul edilemeyeceğinden yeniden istisnadan yararlanmanız mümkün değildir.

            Öte yandan, açmayı düşündüğünüz orta öğretim (lise) okulunun …’taki mevcut okul binanızda faaliyete başlaması yeni okul açılışı olarak kabul edilmesine engel teşkil etmeyecektir. Buna göre ortaöğretim okulunuzun işletilmesinden elde edilecek kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-ı maddesinde yer alan hükümler gereğince Maliye Bakanlığına yazılı olarak başvurmanız şartıyla Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde istisna tutulabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eğitim Öğretim Faaliyetinde Bulunan Şirketin Yeni Okul Binasına Taşınması Ve Eski Binada Da Farklı Bir Okul İle Faaliyetine Devam Etmesi Durumunda Eğitim Öğretim Kazançları İstisnasından Yararlanıp Yararlanmayacağı

20.09.2013

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[5-13/6]-1040

Son Yorumlananlar

Top
Menu