T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

Sayı : 64958909-010-23                                                                                               05/09/2014

Konu : “Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçevesinde

            Yapılacak Bağış ve yardımların kurumlar vergisinden

            indirim yapılıp yapılmayacağı hk.

 

İlgi : … tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olan Şirketinizin, … ili … İlçesi … Köyünde yapılmakta olan ortaokula ait 4 daireli lojman projesine “Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçevesinde yapmak istediğiniz bağış ve yardımların beyan edilen kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5”ine kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Kapsama dahil olan bağış ve yardımlar” başlıklı (10.3.2.2.2.) bölümünde, düzenlemedeki “okul” ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerektiği rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okullarının da bu kapsamda değerlendirileceği açıklanmıştır.

Buna göre, … Köyünün iklim ve coğrafi özellikleri, ulaşım imkanları, halihazırdaki lojman kapasitesi ve benzeri koşullar değerlendirildiğinde köy okulunun bağışlanacak lojmanlar olmaksızın faaliyetini devam ettirebilme imkanının bulunmaması halinde, söz konusu lojman projesine ilişkin olarak eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde yapılması düşünülen bağış ve yardımların tamamının mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardım kapsamında değerlendirilerek, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu lojmanlar olmaksızın köy okulunun faaliyetini devam ettirebilmesinin mümkün olması halinde ise lojman projesi için yapılacak bağış ve yardımların tamamının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak bu durumda dahi lojman inşası için makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait beyan edilecek gelirin %5’ine kadar olan kısmı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:”eğitime %100 Destek Kampanyası” Çerçevesinde Yapılacak Bağış Ve Yardımların Kurumlar Vergisinden İndirim Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

05.09.2014

64958909-010-23

Son Yorumlananlar

Top
Menu