T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/KV–43                                                        23/02/2012

Konu : Eğitime Katkı Payı adı altında yapılan

ödemenin gider olarak indirim konusu

yapılıp yapılamayacağı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğünün …vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Türkiye Yelken Federasyonunun organize ettiği yurt dışındaki yelken yarışları için eğitime katkı payı adı altında bir ücret ödediğiniz ve bu ücret ödenmediği zaman bu yarışların organize edilemediği belirtilerek ödenen bu katkı paylarının gider yazılıp yazılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup, aynı

Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler” başlıklı (2.4) bölümünde iktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle

işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerektiği, aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (5) numaralı bendinde; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin ve (7) numaralı bendinde ise; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların ticari

kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak

yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve Vergi

Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.

İktisadi işletmenizce Türkiye Yelken Federasyonunun organize ettiği yurt dışındaki yelken yarışlarına katılabilmek için Türkiye Yelken Federasyonu ile imzalanan protokolün 17 nci maddesinde; “Kulüp eğitime katkı payı olarak, Türkiye Yelken Federasyonuna 2.500,00.-TL ödeyecektir. Sponsorun isminin yarışa verilmiş olması veya yarışın isminin değişmesi nedeni ile eğitime katkı payı olarak ayrıca 5.000,00.-TL olmak üzere toplam 7.500,00.-TL Türkiye Yelken Federasyonu hesabına yatırılacaktır. Ayrıca yarışa katılan her tekne için 25,00.-TL eğitime katkı payı alınacak ve Türkiye Yelken Federasyonunun hesabına kulüp tarafından yatırılacaktır. Bu ek meblağın sponsor tarafından ödenmesinden ve her tekneden alınacak katılım bedelinden kulüp mesuldür. Kulüp, ödenmediği takdirde bu parayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.” denilmektedir.

Buna göre, anılan Protokolün 17 nci maddesine göre sponsor ve her tekneden alınarak Türkiye Yelken Federasyonunun hesabına yatırılmak üzere kulüp hesaplarına aktarılacak tutarların gelir olarak kaydedilmesi, kulübünüz tarafından sponsor ve teknelerden alınan eğitime katkı payı adı altındaki ödemelerin Türkiye Yelken Federasyonu hesaplarına yatırılması halinde eğitime katkı payı adı altında yapılan ödemelerin, kulüp açısından gider olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ancak, kulüp ile kulübe ait iktisadi işletmenin hesaplarının ayrı takip edilmesi gerektiğinden kulüp tarafından yelken yarışlarına katılmak için ödenen tutarların, kulüp gelir ve giderleri içinde takip edilmesi gerekmekte, katkı payı adı altında Yelken Federasyonuna yapılan ödemelerin, kulüp iktisadi işletmesi ile ilişkilendirilerek iktisadi işletme kazançlarından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Eğitime Katkı Payı Adı Altında Yapılan Ödemenin Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

23.02.2012

B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/KV–43

Son Yorumlananlar

Top
Menu