T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

67854564-1741-493

15/08/2013

Konu

:

Elektrik Üretim tesisisin dağıtımı aşamasında ortaya   çıkan zamlardan dolayı oluşan farkın giderleştirilmesi

 

         

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

 

– EPDK (Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu) Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesi kapsamında ifa etmekle yükümlü olduğunuz yatırım harcamalarının ödenek yetersizliği nedeniyle öngörülen sürede yapılamamasından dolayı, elektrik abonesi olan tüketicilerin kendilerine gerekli olan tesisi yaparak bedeli karşılığında kurumunuza devrettikleri,

 

– Bu tesise ilişkin bedelin aktifleştirilerek amortismana tabi tutulduğu ve kurumunuzun dağıtım sistem kullanım bedeli adı altında müşteriden almakta olduğu bedele mahsup edilerek ödeme yapıldığı,

 

– Ancak, ödeme şekli tüketim miktarına (KWH) bağlı olduğundan satış fiyatına yansıyan zamlardan dolayı ödemelerin tesisin ilk alış değerini aştığı

 

belirtilmiş olup, ilk alış değerini aşan kısmın gider mi yazılacağı yoksa yatırım olarak değerlendirilip amortismana mı tabi tutulacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap döneminde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasında da, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup, 38 inci maddesinde de;

 

Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce,

 

1- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

 

2- İşletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunur.

 

Ticari kazancın bu surette tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilebilecek giderler sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, elektrik abonesi tüketicilerinin inşa ettikleri ve dağıtım sistemi kullanım bedeline mahsup suretiyle ödenmek üzere kurumunuza devrettikleri tesislerin alış bedelinin kurumunuzca aktifleştirilmesi ve amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, elektrik satış fiyatına yansıyan zamlardan dolayı ödenen bedelin, tesisin ilk alış değerini aşan kısmının ise Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca doğrudan gider olarak dikkate alınması mümkündür.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elektrik Üretim Tesisisin Dağıtımı Aşamasında Ortaya Çıkan Zamlardan Dolayı Oluşan Farkın Giderleştirilmesi

15.08.2013

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-493

Son Yorumlananlar

Top
Menu