T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1412

19/04/2012

Konu

:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun denetimine tabi olan şirketin iştirak hisselerinin devir tarihi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ……. Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin 599.999 adet hissesine isabet eden sermaye payınızın Türkiye’de yerleşik bir anonim şirkete devri amacıyla 06/07/2011 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzaladığınız ve sözleşmenin noterce tasdik edildiği belirtilerek, bu iştirakin olması ve dolayısıyla noter tasdikli sözleşmeyle satışı yapılan iştirak hisseleri devrinin Kurulun onayına tabi olması nedeniyle söz konusu iştirak hisselerinin elden çıkarma tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Anılan bentte,

            “…

            Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. (Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz.)

            İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

            Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.

            Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.

            Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 520 nci maddesinde ise limited şirketlerde devre ilişkin olarak,

            “Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartiyle hüküm ifade eder.

            Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır.

            Ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise, payını şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredemez.

            Şirket mukavelesi payların devrini yasak edebileceği gibi yukarıki fıkralarda derpiş edilenlerden daha ağır şartlara da bağlı tutabilir.

            Payın devri veya devir vadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış  ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmez.”

            hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, 04/08/2002 tarih ve 24836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında, lisans sahibi bir tüzel kişinin lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak kaydıyla satış, devir veya diğer bir düzenleme ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebileceği, bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan lisans almasının zorunlu olduğu, üretim tesisini devralan tüzel kişinin lisansının, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir.

            Bu düzenlemeler uyarınca, sahip olduğunuz …….Elektrik Üretim Ltd. Şti.’ne ait iştirak paylarının bir anonim şirkete devrinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun devre onay vermesi şartıyla, söz konusu hissenin devri ile ilgili hisse devri sözleşmesinde bir tarih öngörülmüş ise bu tarih, böyle bir tarih öngörülmemiş ise sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle devir gerçekleşmiş olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Denetimine Tabi Olan Şirketin İştirak Hisselerinin Devir Tarihi Hk.

19.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1412

Son Yorumlananlar

Top
Menu