Erasmus Programı Kapsmaında Yurtdışında Görevlendirilecek Üniversite Personeline Harçsız Pasaport Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hkkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Erasmus Programı Kapsmaında Yurtdışında Görevlendirilecek Üniversite Personeline Harçsız Pasaport Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ KDV VE DİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

66813766-140[83-2015-31]-84

17/02/2016

Konu

:

Üniversite personeline harçsız pasaport uygulaması hk.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Üniversiteniz akademik ve idari personelinin Erasmus programı kapsamında yurt dışında görevlendirilmesi nedeniyle yurt dışına çıkacak akademik ve idari personelinizin harçsız pasaporttan yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesinin (d) bendinde, seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlayacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportların harçtan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 15 inci maddesinde umuma mahsus münferit pasaportların Kanunda yazıistisnalar saklı kalmak ve altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde geçerli olmak üzere düzenleneceği belirtilmiş, aynı Kanunun 16 ncı maddesinde de, “Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesiyle ilmi tetkiklerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak spor teması ve müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile halinde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar hiçbir harca tabi değildir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, öğretim görevlisi/araştırma görevlisi olunan üniversite tarafından, yurtdışına yapılacak seyahatin 492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesinin (d) bendi kapsamında olduğunu tevsik eden bir belgenin verilmesi halinde öğretim görevlisi/araştırma görevlisi adına harçsız pasaport düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, üniversiteniz idari personelinin harçsız pasaport uygulamasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Erasmus Programı Kapsmaında Yurtdışında Görevlendirilecek Üniversite Personeline Harçsız Pasaport Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk

17.02.2016

B.07.1.GİB.4.35.17.02-140[83-2015-31]-84

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Erasmus Programı Kapsmaında Yurtdışında Görevlendirilecek Üniversite Personeline Harçsız Pasaport Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu