T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85373914-120[40.01.19]-98

03/10/2013

Konu

:

Eski boyahanenin modernizasyonu işinin bir sonraki yıla sarkması ancak faturanın geçmiş yılda düzenlenmiş olması halinde elde edilen kazancın hangi yıl geliri sayılacağı

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … A.Ş.’ye ait eski boyahanenin modernizasyonu (lokomotif boyama ve kurutma fırını ve kabini yapımı) işini ihale sonucu aldığınız, anılan şirket ile düzenlemiş olduğunuz hizmet alım sözleşmesinde işin bitim tarihinin 31.12.2012 olduğu, ihale makamından kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin 31.01.2013 tarihine kadar uzatıldığı, işin bedeline ait faturanın ise 31.12.2012 tarihinde düzenlendiği ancak işin devam etmekte olduğuna dair faturaya şerh düştüğünüz belirtilerek işin henüz tamamlanmamış olması, işçilik giderleri ve malzeme sevkinin 2013 yılında da devam etmesi nedeniyle fatura bedelinin hangi yıl gelirlerine dahil edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

            Bu madde hükmüne göre, bir işin yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilebilmesi için,

            – Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

            – İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi,

            – İnşaat işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

            gerekmektedir.

            Aynı Kanunun “İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde ise;

            “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

            Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.”

            hükümlerine yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde “yapım” bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekleri ile 09.05.2013 tarihinde Başkanlığımıza göndermiş olduğunuz ilave açıklamaların incelenmesinden, … A.Ş.’ye hizmet alım sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiğiniz 50 metrelik tren vagonu boyama kabini ve parçalarının şirketiniz tarafından imal edildiği ve anılan şirketin tesislerinde montaj ve kurulumunun gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Şirketinizce yapılan iş, Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan yapım işleri kapsamında olup, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yapılan bir inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, … A.Ş. ile imzalamış olduğunuz sözleşmeye istinaden şirketinizce yüklenilen “eski boyahanenin modernizasyonu” işinin inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, anılan işin sözleşmede belirtilen sürede (31.12.2012) bitirilmeyip, anılan kurumca verilen süre uzatım yazısı ile izleyen yıla (31.01.2013) sarkması nedeniyle, anılan işin yıllara sari hale geldiği tarihten itibaren şirketinize ödenecek istihkak bedellerinden 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kurumlar vergisi kesintisi yapılması ve söz konusu işe ait kazancın işin tamamlandığı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eski Boyahanenin Modernizasyonu İşinin Bir Sonraki Yıla Sarkması Ancak Faturanın Geçmiş Yılda Düzenlenmiş Olması Halinde Elde Edilen Kazancın Hangi Yıl Geliri Sayılacağı Hk.

03.10.2013

85373914-120[40.01.19]-98

Son Yorumlananlar

Top
Menu