Faturada Bulunması Gereken Bilgiler Olmaksızın Faturanın Matbaada Bastırılması Ve Bu Bilgilerin Bilgisayar Ortamında Yazdırılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-322229-8060-970

04/11/2011

Konu

:

Faturada bulunması gereken bilgiler olmaksızın faturanın matbaada bastırılması ve bu bilgilerin bilgisayar

         İlgi dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında … olarak faaliyet gösterdiğiniz, ilaç sektöründe kar oranları, KDV, kanunlar ve karekod uygulamasına geçilmesi gibi hızlı değişimler olduğu ve düzenlediğiniz faturalarda bu değişimlere uymanız gerektiği, aksi takdirde toplu olarak bastırdığınız  faturaların kullanılmadan israf olduğu belirtilerek, fatura üzerindeki ilaç adı, fiyatı,  Katma Değer Vergisi gibi bilgilerin matbaa baskısı olmaksızın bilgisayar ortamında yazdırılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş istenilmekle beraber yazınız ekinde yer alan belgenin irsaliyeli fatura olduğu görülmektedir.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 211 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; “…fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmektedir.

Sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, aşağıda sıralanan esaslara uygunolarak “‘irsaliyeli fatura” düzenleyebileceklerdir.

…       

e) “İrsaliyeli fatura”da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde “irsaliyeli fatura” hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.”denilmektedir.

            Buna göre, söz konusu tebliğde yer alan esaslara uyulması şartıyla, malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarının gösterileceği sütunlar ile “toplam”, “KDV” ve “genel toplam” ibarelerinin matbaa baskısı olmaksızın bilgisayar ortamında yazdırılması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, irsaliyeli faturada 211 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen bilgilerin bulunmaması halinde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş kabul edilerek, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Faturada Bulunması Gereken Bilgiler Olmaksızın Faturanın Matbaada Bastırılması Ve Bu Bilgilerin Bilgisayar Ortamında Yazdırılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hk.

04.11.2011

B.07.1.GİB.4.06.18.02-322229-8060-970

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Faturada Bulunması Gereken Bilgiler Olmaksızın Faturanın Matbaada Bastırılması Ve Bu Bilgilerin Bilgisayar Ortamında Yazdırılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu